Ochrana osobných údajov

Práca s osobnými údajmi v službe Shoptet Pay

Sme spoločnosť Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, registračné číslo B 25395.

Pre e-shopistov, ktorí prevádzkujú svoj e-shop na platforme Shoptet, ponúkame službu Shoptet Pay. Na poskytovanie tejto služby spracovávame niektoré osobné údaje. Viac informácií nájdete v tomto dokumente.

Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

Spracovanie osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov na účely spustenia služby Shoptet Pay

Ak si aktivujete službu Shoptet Pay v rozhraní Shoptet, je potrebné spracovať osobné údaje, ktoré uvádzame v podmienkach služby Shoptet Pay pre „onboarding proces“. Ide najmä o:

 • identifikačné údaje podnikateľa (meno, priezvisko, sídlo, IČO)
 • v prípade spoločností informácie o vlastníkovi (meno, priezvisko, bydlisko)
 • kontaktné údaje podnikateľa (e-mailová adresa)

Ďalej je potrebné pri používaní služby Shoptet Pay pridať:

 • v prípade fyzických osôb prevádzkujúcich e-shop dátum narodenia
 • pri objeme platby nad 1 000 EUR doklad totožnosti skutočného vlastníka právnickej alebo fyzickej osoby (prevádzkovateľa e-shopu) s fotografiou
 • pri objeme platieb nad 5 000 EUR výpis z príslušného bankového účtu

Spracovanie týchto údajov vykonáva spoločnosť Adyen N.V., IČO: 34259528, so sídlom v Holandsku, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam.

Z akého dôvodu?

 • Toto spracovanie je potrebné na to, aby sme vám mohli aktivovať službu a splniť podmienky, ku ktorým sme sa zaviazali našim dodávateľom. Týmto spôsobom musia dodržiavať svoje zákonné povinnosti (najmä právne predpisy proti praniu špinavých peňazí).

Na akom právnom základe?

 • Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností.

Ako dlho sa budú tieto osobné údaje spracovávať?

 • Počas poskytovania služby a 10 rokov po jej ukončení alebo poslednej transakcii.

2. Spracovanie osobných údajov nakupujúcich

V prípade nákupu v e-shope a platby prostredníctvom služby Shoptet Pay je potrebné spracovať osobné údaje súvisiace s platbou. Ide o:

 • údaje o nákupe (tovar, dátum a čas transakcie, cena)
 • informácie o nakupujúcom (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, IP adresa).
 • platobné údaje (typ platobnej karty, číslo karty, platnosť karty)
 • akékoľvek sťažnosti týkajúce sa platobnej transakcie, informácie o odmietnutí platby atď.
 • informácie o prevencii podvodov, vrátane skóre dôvernosti zariadenia

Z akého dôvodu?

 • Osobné údaje potrebujeme spracovať na plnenie našich služieb – na umožnenie platby za tovar.
 • Osobné údaje budeme spracovávať aj na účely prípadnej pomoci pri riešení problémov týkajúcich sa platieb alebo sťažností. K niektorým údajom máme prístup aj na účely vyúčtovania našej odmeny.
 • Spoločnosť Adyen bude spracovávať osobné údaje, aby splnila svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona (najmä na účely boja proti praniu špinavých peňazí).

Na akom právnom základe spracovávame osobné údaje?

 • Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností.

Ako dlho sa budú tieto osobné údaje spracovávať?

 • Počas poskytovania služby a následne 3 roky od jednotlivej transakcie.
 • Osobné údaje spracovávané na účely plnenia zákonných povinností (legislatíva proti praniu špinavých peňazí) sa spracovávajú 10 rokov od posledného poskytnutia služby alebo transakcie.

Kto bude mať k údajom prístup?

Vaše údaje spracovávame my na účely poskytovania našich služieb. Do poskytovania služby Shoptet Pay (a realizácie platieb) sú zapojené aj iné subjekty, ktoré môžu mať prístup k údajom. Sú to:

 • vydavatelia príslušných platobných kariet a bankové inštitúcie, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje platba koncového zákazníka
 • spoločnosti zapojené do expedície platieb (Adyen N.V., IČO: 34259528, so sídlom v Holandsku, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam)

Osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené orgánom verejnej moci na účely plnenia našich povinností (napríklad v oblasti štátnej kontroly alebo trestného konania atď.)

Osobné údaje sa spracovávajú na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@shoptetpay.com alebo na telefónnom čísle +420 733 157 700.

Naša spoločnosť nemá určeného poverenca pre spracovanie osobných údajov.

Naša spoločnosť nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie na základe spracovania osobných údajov.

Údaje sa spracovávajú v čo najväčšej možnej miere v pseudoanonymizovanej forme a sprístupňujú sa len minimálnemu počtu zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu a za prísnych bezpečnostných podmienok.

Nariadenie GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne o obmedzenie spracovania, môžete požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracovávame, v určitých situáciách požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na prenosnosť údajov. Môžete namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu.

Ak sa domnievate, že s vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd.

 

Shoptet Pay už čaká vo vašom e-shope

Do 24 hodín prijímate platby

1. Objednajte si z administrácie
vášho shoptetu

2. Schválenie do 24 hodín

3. Zarábate viac