Ochrana osobných údajov

Práca s osobnými údajmi v službe Shoptet Pay

Sme spoločnosť Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, registračné číslo B 25395.

Pre e-shopistov, ktorí prevádzkujú svoj e-shop na platforme Shoptet, ponúkame službu Shoptet Pay. Na poskytovanie tejto služby spracovávame niektoré osobné údaje. Viac informácií nájdete v tomto dokumente.

Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

Spracovanie osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov na účely spustenia služby Shoptet Pay

Ak si aktivujete službu Shoptet Pay v rozhraní Shoptet, je potrebné spracovať osobné údaje, ktoré uvádzame v podmienkach služby Shoptet Pay pre „onboarding proces“. Ide najmä o:

 • identifikačné údaje podnikateľa (meno, priezvisko, sídlo, IČO)
 • v prípade spoločností informácie o vlastníkovi (meno, priezvisko, bydlisko)
 • kontaktné údaje podnikateľa (e-mailová adresa)

Ďalej je potrebné pri používaní služby Shoptet Pay pridať:

 • v prípade fyzických osôb prevádzkujúcich e-shop dátum narodenia
 • pri objeme platby nad 1 000 EUR doklad totožnosti skutočného vlastníka právnickej alebo fyzickej osoby (prevádzkovateľa e-shopu) s fotografiou
 • pri objeme platieb nad 5 000 EUR výpis z príslušného bankového účtu

Spracovanie týchto údajov vykonáva spoločnosť Adyen N.V., IČO: 34259528, so sídlom v Holandsku, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam.

Z akého dôvodu?

 • Toto spracovanie je potrebné na to, aby sme vám mohli aktivovať službu a splniť podmienky, ku ktorým sme sa zaviazali našim dodávateľom. Týmto spôsobom musia dodržiavať svoje zákonné povinnosti (najmä právne predpisy proti praniu špinavých peňazí).

Na akom právnom základe?

 • Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností.

Ako dlho sa budú tieto osobné údaje spracovávať?

 • Počas poskytovania služby a 10 rokov po jej ukončení alebo poslednej transakcii.

2. Spracovanie osobných údajov nakupujúcich

V prípade nákupu v e-shope a platby prostredníctvom služby Shoptet Pay je potrebné spracovať osobné údaje súvisiace s platbou. Ide o:

 • údaje o nákupe (tovar, dátum a čas transakcie, cena)
 • informácie o nakupujúcom (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, IP adresa).
 • platobné údaje (typ platobnej karty, číslo karty, platnosť karty)
 • akékoľvek sťažnosti týkajúce sa platobnej transakcie, informácie o odmietnutí platby atď.
 • informácie o prevencii podvodov, vrátane skóre dôvernosti zariadenia

Z akého dôvodu?

 • Osobné údaje potrebujeme spracovať na plnenie našich služieb – na umožnenie platby za tovar.
 • Osobné údaje budeme spracovávať aj na účely prípadnej pomoci pri riešení problémov týkajúcich sa platieb alebo sťažností. K niektorým údajom máme prístup aj na účely vyúčtovania našej odmeny.
 • Spoločnosť Adyen bude spracovávať osobné údaje, aby splnila svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona (najmä na účely boja proti praniu špinavých peňazí).

Na akom právnom základe spracovávame osobné údaje?

 • Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností.

Ako dlho sa budú tieto osobné údaje spracovávať?

 • Počas poskytovania služby a následne 3 roky od jednotlivej transakcie.
 • Osobné údaje spracovávané na účely plnenia zákonných povinností (legislatíva proti praniu špinavých peňazí) sa spracovávajú 10 rokov od posledného poskytnutia služby alebo transakcie.

Kto bude mať k údajom prístup?

Vaše údaje spracovávame my na účely poskytovania našich služieb. Do poskytovania služby Shoptet Pay (a realizácie platieb) sú zapojené aj iné subjekty, ktoré môžu mať prístup k údajom. Sú to:

 • vydavatelia príslušných platobných kariet a bankové inštitúcie, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje platba koncového zákazníka
 • spoločnosti zapojené do expedície platieb (Adyen N.V., IČO: 34259528, so sídlom v Holandsku, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam)

Osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené orgánom verejnej moci na účely plnenia našich povinností (napríklad v oblasti štátnej kontroly alebo trestného konania atď.)

Osobné údaje sa spracovávajú na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@shoptetpay.com alebo na telefónnom čísle +420 733 157 700.

Naša spoločnosť nemá určeného poverenca pre spracovanie osobných údajov.

Naša spoločnosť nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie na základe spracovania osobných údajov.

Údaje sa spracovávajú v čo najväčšej možnej miere v pseudoanonymizovanej forme a sprístupňujú sa len minimálnemu počtu zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu a za prísnych bezpečnostných podmienok.

Nariadenie GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne o obmedzenie spracovania, môžete požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracovávame, v určitých situáciách požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na prenosnosť údajov. Môžete namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu.

Ak sa domnievate, že s vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd.

 

Ako začať

Platobnú bránu teraz nájdete vo svojom shoptete.
Platby môžete prijímať do 24 hodín.

Shoptet Pay je dostupná len pre shopteťákov. Ešte nemáte e-shop na Shoptete?

1. Prihláste sa
do svojho e-shopu

Vyberte si službu, ktorú od Shoptet Pay využijete. Pokojne rovno všetky!

2. Aktivujte si Shoptet Pay

Vyplňte jednoduchý formulár. Nezaberie ani minútu vášho času.

3. Zarábate viac

Už zajtra (možno už dnes) budete mať všetky platby pod palcom