Všeobecné obchodné podmienky služby Shoptet Pay

Dátum uverejnenia: 1.10. 2021

Pri objednaní služby Shoptet Pay súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami služby:

Online Platba Kartou

 

Prepojenie s bankou

 • Všeobecné obchodné podmienky služby Shoptet Pay (viz. nižšie)

 

Platba bankovými tlačidlami

 • Všeobecné obchodné podmienky služby Shoptet Pay (viz. nižšie)

 

Všeobecné obchodné podmienky Shoptet Pay

Nie sme fanúšikmi dlhých podmienok. Keďže si však zakladáme na tom, aby bolo používanie služieb Shoptet Pay férové a aby s ním boli všetci spokojní, nižšie sme spísali základné parametre, ktorými sa používanie služieb Shoptet Pay riadi.

Používaním služieb Shoptet Pay potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Všeobecné obchodné podmienky služieb Shoptet Pay (ďalej len „Podmienky“), porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou zmluvy (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej vám My, spoločnosť Shoptet, a.s., ako poskytovateľ poskytujeme služby Shoptet Pay. Ak nie je v Podmienkach stanovené inak, Zmluvu s vami uzatvoríme v okamihu, keď potvrdíme prijatie vašej objednávky Shoptet Pay.

Ak je niektorá časť Podmienok v rozpore s tým, na čom sme sa vzájomne dohodli pri objednávke Služieb Shoptet Pay, takáto vzájomne dohodnutá dohoda má prednosť pred Podmienkami. Služby Shoptet Pay môžete používať len vtedy, ak ste si vytvorili používateľský účet na platforme Shoptet, pričom v takom prípade musíte súhlasiť s našimi zmluvnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.shoptet.sk/obchodne-podmienky/. Preto ak sa na niektoré otázky nevzťahujú tieto podmienky, ale vzťahujú sa na ne Všeobecné obchodné podmienky, budú sa na tieto otázky vzťahovať Všeobecné obchodné podmienky. Ide napríklad o reguláciu technických požiadaviek na e-shop, aktualizáciu e-shopu, technickú podporu e-shopu, oprávnenia používateľov, komunikáciu alebo mlčanlivosť.

1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1. Adyen je spoločnosťou Adyen N.V., so sídlom v Holandsku, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, IČO: 34259528.

1.2. Adyen Podmienky Adyen MarketPay Terms & Conditions dostupné na adrese https://www.adyen.com/legal/terms-and-conditions-adyen-for-platforms

1.3. Adyen Platforma je platforma na spracovanie platieb prevádzkovaná spoločnosťou Adyen, prostredníctvom ktorej vám spoločnosť Adyen poskytuje Adyen Služby.

1.4. Adyen Služby sú platobné služby poskytované spoločnosťou Adyen na základe Adyen Podmienok. Adyen Služby sú podrobnejšie definované v článku 2.4.

1.5. Cenník je cenník dostupný na stránke https://www.shoptetpay.com/sk/cennik/, v ktorom je uvedená výška Odmeny.

1.6. Chargeback je vrátenie finančných prostriedkov na žiadosť majiteľa účtu alebo vydavateľa karty v súlade s pravidlami príslušného platobného systému, čo vedie k zrušeniu pôvodnej transakcie, na základe ktorej vám bola alebo mala byť vyplatená platba.

1.7. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný v rámci Shoptet Platformy.  

1.8. My alebo Shoptet, a. s. sme spoločnosť Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 28935675, zapísaná v obchodnom registri pod číslom B 25395 vedenom Mestským súdom v Prahe.

1.9. Odmena je našou odmenou za to, že vám poskytujeme možnosť využívať Adyen Služby.

1.10. Podmienky sú tieto všeobecné obchodné podmienky Shoptet Pay Služieb.

1.11. Scheme rules sú súborom pravidiel, predpisov, nariadení, prevádzkových pravidiel, postupov a/alebo výnimiek vydaných stranami, ktoré regulujú alebo prevádzkujú platobné metódy (kartové asociácie, spoločnosti a vydavatelia kariet, napr. VISA, MasterCard), ktoré môžu byť časom zmenené alebo doplnené a ktoré musíte dodržiavať pri používaní príslušnej platobnej metódy.

1.12. Zoznam zakázaných tovarov a služieb je náš zoznam zakázaných tovarov a služieb dostupný na https://www.shoptetpay.com/sk/zakazane-cinnosti a zoznam zakázaných tovarov a služieb spoločnosti Adyen dostupný na https://www.adyen.com/legal/list-restricted-prohibited.

1.13. Shoptet Pay Služby sú najmä technické služby, ktoré poskytujeme na základe týchto Podmienok. Služby Shoptet Pay sú podrobnejšie definované v bodoch 2.1.-2.3.

1.14. Shoptet Platforma je nami poskytovaná e-commerce platforma https://www.shoptet.sk, prostredníctvom ktorej poskytujeme obchodníkom e-shopy ako službu a Shoptet Pay Služby.

1.15. Zmluva je zmluvou o poskytovaní Shoptet Pay Služieb, ktoré vám My poskytujeme.

1.16. Zmluva o poskytovaní platobných služieb Adyenom je zmluva o poskytovaní platobných služieb (Adyen Služieb) uzatvorená medzi vami a spoločnosťou Adyen, ktorá okrem iného zahŕňa Adyen Podmienky.

1.17. Vaše prostriedky sú prostriedky prevedené prostredníctvom Adyen Služieb z platobných účtov vašich zákazníkov na váš účet.

1.18. Vrátenie platby (refund) je (čiastočné) vrátenie finančných prostriedkov majiteľovi účtu na základe vašej žiadosti, najčastejšie vtedy, keď po uskutočnení platby zistíte, že tovar alebo služby nemôžete dodať.

1.19. Vy ste obchodník prevádzkujúci e-shop, ktorý má vytvorený používateľský účet na platforme Shoptet a má záujem o poskytovanie Shoptet Pay Služieb alebo už Shoptet Pay Služby využíva.

2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

2.1. Tieto Podmienky upravujú poskytovanie Shoptet Pay Služieb. Podstatou Shoptet Pay Služby je:

a) prepojenie vášho e-shopu s Adyen Službami;

b) umožniť vám požiadať Adyen o poskytovanie Adyen Služieb, t. j. podstúpiť on-boarding proces Adyenu, ktorý môže viesť k uzatvoreniu Zmluvy o poskytovaní platobných služieb Adyenom; 

c) poskytovanie podpory 1. Úrovne a 2. Úrovne pri používaní Adyen Služieb. 

2.2. V budúcnosti by sme vám chceli v rámci Shoptet Pay Služieb ponúknuť nasledovné:

a) poskytovať podporu pri používaní služieb platobných terminálov v súlade s Adyen podmienkami používania platobných terminálov; 

b) sprostredkovať používanie platobných tlačidiel prevádzkovaných tretími stranami;

c) sprostredkovať možnosť prijímať platby v kryptomenách prostredníctvom riešenia tretej strany, pričom o rozšírení Shoptet Pay Služieb o tieto dodatočné služby budete informovaní na https://www.shoptetpay.com.

2.3. Shoptet Pay Služby sú teda technické služby v zmysle § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 370/2017 Zb. o platobnom styku v znení neskorších predpisov, ktoré podporujú poskytovanie platobných Adyen Služieb. Shoptet Pay Služby teda nie sú platobnými službami. V rámci Shoptet Pay Služieb nezabezpečujeme prevod finančných prostriedkov, finančné prostriedky vás alebo vašich zákazníkov, ktoré sú predmetom platby, neprechádzajú do našej držby. Nie sú to ani služby nepriameho platobného príkazu alebo služby informovania o platobnom účte.

2.4. Všetky platobné služby poskytuje spoločnosť Adyen v rámci Adyen Služieb, nezávisle od nás. Adyen Služby spočívajú napríklad v prevode finančných prostriedkov z platobných účtov vašich zákazníkov na váš virtuálny účet vedený spoločnosťou Adyen. Alebo vykonávanie platieb z vášho virtuálneho účtu vedeného spoločnosťou Adyen na vami určený bankový účet podľa vami určenej frekvencie. Adyen Služby sa riadia samostatnou Zmluvou o poskytovaní platobných služieb Adyenom. V Zmluve o poskytovaní platobných služieb spoločnosťou Adyen sa dozviete napríklad to, ako sa postupuje pri chargebackoch, refundáciách, potvrdeniach transakcií alebo vyplatení vašich finančných prostriedkov. 

3. OBJEDNÁVKA A ONBOARDING PROCES 

3.1. Shoptet Pay Služby môže využívať každý, kto si vytvoril používateľský účet na Shoptet Platforme. Poskytovanie Adyen Služieb je však regulované predpismi, najmä v oblasti AML a KYC požiadaviek finančných inštitúcií a poskytovateľov platobných metód. Preto je potrebné, aby ste pred začatím ich poskytovania absolvovali onboardingový proces, ktorý je špecifikovaný nižšie v tomto článku. Ide najmä o poskytnutie požadovaných informácií spoločnosti Adyen. Úspešné dokončenie procesu onboardingu môže viesť k tomu, že s vami spoločnosť Adyen uzavrie Zmluvu o platobných službách Adyen. Nemusíte sa však starať o žiadnu zložitú administratívu; potrebné informácie môžete spoločnosti Adyen pohodlne poskytnúť v rámci Shoptet Pay Služieb. 

3.2. Na tento účel budeme potrebovať, aby ste vyplnili informácie uvedené v článku 5.4 Podmienok, alebo, ak ste nám ich už poskytli pri vytváraní e-shopu, aby ste ich potvrdili alebo upravili.

3.3. Adyen Služby môžete používať len na prijímanie platieb za Tovar a Služby, ktoré priamo predávate a pre ktoré chcete používať Adyen Služby. Preto potrebujeme, aby ste nám oznámili typ Tovaru a Služieb, ktoré predávate. V prípade, že sa v budúcnosti akýmkoľvek spôsobom zmení typ predávaného Tovaru alebo Služieb, musíte nám to oznámiť do 3 dní od takejto zmeny. Na túto skutočnosť vás upozorníme v rámci onboarding procesu a necháme si od vás potvrdiť, že ste s ňou boli oboznámení. 

3.3. Aby ste mohli využívať Adyen Služby, musíte mať v e-shope uverejnené: 

a) obchodné podmienky obsahujúce vašu identifikáciu, popis tovaru a služieb, uvedenie spôsobov platby za tovar a služby, informácie o dodaní tovaru a služieb vrátane informácií o dĺžke dodania, informácie o uplatnení práv z vád, odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru vrátane postupov pri vrátení tovaru a služieb a informácie o tretích stranách zapojených do dodania tovaru a služieb;

b) dokument upravujúci spracovanie osobných údajov, ktorý obsahuje všetky náležitosti podľa aktuálne platných a účinných právnych predpisov;

c) kontaktné údaje, ktoré musia obsahovať aspoň vaše zákonom požadované identifikačné údaje, e-mailovú adresu a telefónne číslo. 

3.4. Ak si chcete objednať Adyen Služby, musíte zaškrtnúť príslušné políčko, čím vyjadríte súhlas s Adyen Podmienkami a Zoznamom zakázaného tovaru a služieb. Okrem toho, ak si chcete objednať Shoptet Pay Služby, musíte súhlasiť s týmito Podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka. 

3.5. Stlačením tlačidla „Objednať Shoptet Pay“ sa odošlú obe objednávky, a to Shoptet Pay Služby a Adyen Služby. Odoslaním objednávky vám zároveň poskytujeme možnosť využívať Adyen Služby. Po odoslaní objednávky vám zašleme e-mail s potvrdením o prijatí objednávky, ktorý bude obsahovať všetky informácie, ktoré ste v objednávke uviedli. K e-mailu budú pripojené Všeobecné obchodné podmienky, Zoznam zakázaného tovaru a služieb a Adyen Podmienky. Zaslané Podmienky sú vždy aktuálne v deň ich odoslania, ale časom ich môžeme zmeniť. Aktuálne Adyen Podmienky sú vždy k dispozícii na webovej stránke Adyen. E-mail zaslaný podľa tohto odseku je prijatím objednávky na Shoptet Pay Služby, ale nie je prijatím objednávky na Adyen Služby. 

3.6. Upozorňujeme, že spoločnosť Adyen nie je povinná uzavrieť zmluvu o platobných službách Adyen. Spoločnosť Adyen sa môže kedykoľvek rozhodnúť, a to aj bez uvedenia dôvodu, odmietnuť uzatvorenie Zmluvy o platobných službách Adyenom. Ak takýto prípad nastane, budeme vás informovať.

3.7. Ak spoločnosť Adyen rozhodne, že onboarding proces prebehol v poriadku, potvrdí objednávku Adyen Služieb do 5 dní od zadania objednávky a toto potvrdenie bude mať za následok uzavretie Zmluvy o platobných službách Adyenom. Budeme vás o tom informovať zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

3.8. Namiesto potvrdenia objednávky alebo odmietnutia uzatvorenia Zmluvy o platobných službách so spoločnosťou Adyen môže Adyen požiadať o doplnenie alebo opravu poskytnutých informácií. V takom prípade Vás budeme kontaktovať My alebo spoločnosť Adyen. Po doplnení informácií sa zopakuje postup uvedený v bodoch 3.7 – 3.9. 

4. ODMENY ZA SPROSTREDKOVANIE ADYEN SLUŽIEB 

4.1. Cena za používanie Shoptet Pay Služieb je zahrnutá v cene za používanie Shoptetu (tarify podľa https://www.shoptet.sk/cennik/, ktorú ste si už od nás predplatili).  

4.2. Za sprostredkovanie možnosti využívať Služby Adyen však máme nárok na Odmenu, ktorej výška je uvedená v Cenníku. Odmena sa odvíja od hodnoty a počtu platieb uskutočnených prostredníctvom Služieb Adyen a ďalej od počtu Adyenom prevedených výplat vašich finančných prostriedkov, vrátených platieb a chargebackov. Závisí to aj od tarify dohodnutej pre prevádzku e-Shopu.

4.3. Berte prosím na vedomie, že v prípade Chargebacku alebo Refundácie nebudeme Odmenu vracať, pretože sme vám riadne sprostredkovali možnosti využívať Adyen Služby. Odmenu vám nevrátime ani v prípade, že Chargeback bol vykonaný nesprávne. Preto musíte v prípade potreby požiadať o jeho vrátenie priamo svojho zákazníka.  

4.4. Všetky čiastky uvedené v Cenníku a iných našich materiáloch sú uvedené bez DPH. Prípadne vám bude DPH účtovaná v súlade s platnými právnymi predpismi a vy sa zaväzujete ju zaplatiť. 

4.5. Cenník a s ním súvisiacu výšku Odmeny a spôsob jej výpočtu môžeme kedykoľvek zmeniť. Ak tak urobíme, oznámime vám zmenu na našich webových stránkach alebo v administrácii e-shopu najmenej 1 mesiac pred jej účinnosťou.

4.6. Nárok na vyplatenie Odmeny nám vzniká v okamihu uskutočnenia každej jednotlivej platby (prípadne vyplatenia finančných prostriedkov, Vrátenia platby alebo Chargebacku) prostredníctvom Adyen Služieb. V súlade s vami zvolenou frekvenciou vyplácania prostriedkov spoločnosťou Adyen na váš bankový účet vám zašleme výpis uskutočnených platieb (prípadne vyplatených prostriedkov, vrátenia platby alebo Chargebacku) spolu s výškou našej Odmeny. Zoznam všetkých uskutočnených transakcií nájdete tiež v administrácii Adyen Služieb. 

4.7. Odmena vám bude strhnutá automaticky. Na základe výpisu nám nemusíte nič platiť. S postupom uvedeným v tomto odseku a so skutočnosťou, že môžeme dať spoločnosti Adyen pokyn strhnúť Našu Odmenu, výslovne súhlasíte.

5. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI

5.1 Ako je u nás dobrým zvykom, pri používaní Služieb Adyen vám budeme poskytovať podporu a poradenstvo rovnakým spôsobom ako pri prevádzke e-shopu. Vzhľadom na špecifiká služieb Adyen však nemôžeme zaručiť ich dostupnosť pre vás. Upozorňujeme, že spoločnosť Adyen môže kedykoľvek obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie služieb Adyen, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti poskytnúť akúkoľvek náhradu. Vždy vás však budeme informovať o každom obmedzení alebo pozastavení.

5.3 Keďže Služby Shoptet Pay zahŕňajú poskytovanie zákazníckej podpory, reportovanie a ďalšie služby, pre ktoré potrebujeme vedieť o uskutočnených platbách, udeľujete nám povolenie na prístup k dátam o uskutočnených platbách, aby sme ich mohli poskytnúť spoločnosti Adyen, a poskytujete súhlas s ich použitím na účely poskytovania Služieb Shoptet Pay. Okrem toho sa zaväzujete, že nám poskytnete aj ďalšie informácie, ktoré si vyžiadame pre účely poskytovania služieb Shoptet Pay.

5.4 Uzatvorením Zmluvy súhlasíte s tým, že budeme konať ako váš zástupca v styku so spoločnosťou Adyen. Na tento účel nás splnomocňujete, aby sme vás zastupovali vo všetkých právnych záležitostiach a pri všetkých rokovaniach so spoločnosťou Adyen týkajúcich sa vášho používania Služieb Adyen, najmä, aby sme spoločnosti Adyen poskytovali požadované informácie a dokumenty, mali prístup k vašim údajom spracúvaným spoločnosťou Adyen a dávali spoločnosti Adyen pokyny vo vašom mene v súvislosti s poskytovaním Služieb Adyen, najmä s vyplácaním finančných prostriedkov a nastavením nástroja na odhaľovanie podvodov. Všetky kroky, ktoré podnikneme vo vzťahu k spoločnosti Adyen v súvislosti s vašim používaním služieb Adyen, bude spoločnosť Adyen považovať za kroky, ktoré ste podnikli vy na základe nášho povolenia.

5.5 Na požiadanie ste povinní nám a spoločnosti Adyen poskytnúť hlavne informácie uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ich rozsah závisí od toho, či ste fyzická alebo právnická osoba a aký je váš kumulatívny obrat platieb spracovaných prostredníctvom služieb Adyen, ako je definované v podmienkach Adyen. Povinnosť poskytnúť informácie musíte splniť do 14 dní od dosiahnutia príslušnej úrovne opísanej v tabuľke. Nemusíte sa však obávať, že by ste niečo prehliadli a zabudli uviesť informácie. Pred dosiahnutím ďalšej úrovne vás budeme informovať a poskytneme vám aj odkaz na rozhranie platformy Adyen, prostredníctvom ktorého nahráte požadované informácie priamo do platformy Adyen bez toho, aby sme k nim mali prístup.

Obrat   Údaje, které nám poskytnete, pokiaľ ste fyzická osoba  Údaje, které nám poskytnete, pokiaľ ste právnická osoba 
Úroveň 0 

Stav pred odoslaním objednávky Adyen Služieb 

 • Meno a priezvisko, pohlavie, e-mail, adresa bydliska vrátane krajiny 
 • Ďalšie údaje požadované podľa čl. 2 Podmienok 
 • Názov spoločnosti, e-mail, adresa sídla vrátane krajiny 
 • Údaje o skutočných vlastníkoch – meno, priezvisko a krajinu bydliska 
 • Ďalšie údaje požadované podľa čl. 2 Podmienok 
Úroveň 1 

Započatie prijímania platieb prostredníctvom Adyen Služeb 

 • Dátum narodenia 
 • Adresa sídla, IČO 
Úroveň 2 

Obrat 1 000 – 4 999,99 EUR 

 • Kópia dokladu totožnosti s fotografiou 
 • Kópia dokladu totožnosti skutočného majiteľa s fotografiou 
Úroveň 3 

Obrat 5 000 EUR a více 

 • Bankový výpis z účtu uvedeného pre vyplácanie prostriedkov  
 • Bankový výpis z účtu uvedeného pre vyplácanie prostriedkov  

5.5 Upozorňujeme, že po dosiahnutí ktorejkoľvek z vyššie uvedených úrovní môže spoločnosť Adyen odmietnuť vyplatiť vaše finančné prostriedky, kým spoločnosti Adyen neposkytnete informácie spojené s touto úrovňou a spoločnosť Adyen tieto informácie neoverí. Ak tieto informácie neposkytnete ani do 30 dní od dosiahnutia príslušnej úrovne, spoločnosť Adyen môže pozastaviť poskytovanie služieb Adyen (t. j. nebudú povolené žiadne úhrady). Ak tieto informácie neposkytnete ani do 42 dní od dosiahnutia príslušnej úrovne, spoločnosť Adyen môže ukončiť poskytovanie služieb Adyen a vrátiť všetky platby, ktoré vám do tej doby neboli vyplatené, vašim zákazníkom.

5.6 Ak dôjde k akejkoľvek zmene právnych predpisov, ktorá si vyžaduje, aby sme My alebo spoločnosť Adyen od vás požadovali poskytnutie akýchkoľvek dodatočných informácií alebo dokumentov, ste povinní nám takéto informácie alebo dokumenty poskytnúť na našu písomnú žiadosť a v nami stanovenej lehote. Upozorňujeme, že kým takéto informácie nedostaneme, spoločnosť Adyen môže pozastaviť poskytovanie Služieb Adyen (t. j. nebude možné vykonávať žiadne platby) alebo poskytovanie Služieb Adyen ukončiť.

6. ZODPOVEDNOSŤ VOČI TRETÍM STRANÁM 

6.1 Ako sme už uviedli vyššie v Podmienkach, Služby Adyen podliehajú regulácii AML („anti-money laundering“ alebo „proti praniu špinavých peňazí“), platobným službám (spoločnosťou Adyen na základe ich licencie), KYC („know your customer“ alebo „poznaj svojho klienta“) a iným požiadavkám finančných inštitúcií a poskytovateľov platobných metód (vlastníkov schém). Preto sa na vaše používanie služieb Adyen vzťahujú aj vyššie právne požiadavky. Hoci mnohé z nich vyplývajú priamo z právnych predpisov, Zmluvy o platobných službách Adyen a Obchodných podmienok Adyen, v tomto článku zhrnieme tie hlavné, aby ste ich nemuseli zložito hľadať.

6.2 Súhlasíte s tým, že nebudete používať služby Adyen na predaj tovaru alebo služieb uvedených na Zozname zakázaného tovaru a služieb. Okrem toho nesmiete používať služby Adyen na predaj iného tovaru alebo služieb, ako ste uviedli v objednávke. Služby Adyen tiež nesmiete používať na predaj tovaru alebo služieb predávaných treťou stranou alebo spôsobom, ktorý by porušil bezpečnosť platobných kariet vašich zákazníkov. Pri používaní služieb Adyen musíte používať správny kód MCC (Kód kategórie obchodníka), dodržiavať Zmluvu o platobných službách Adyen a ďalšie dohody so spoločnosťou Adyen, Scheme rules a ďalšie aplikovateľné právne predpisy. Dodržiavanie vašich povinností podľa tohto odseku môžeme monitorovať prostredníctvom našich interných systémov. Ak zistíme, že používate služby Adyen v rozpore s týmto odsekom, zaplatíte nám zmluvnú pokutu vo výške 100 000 Kč.

6.3. Ste povinní prijať také bezpečnostné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu platobných kariet vašich zákazníkov či údajov z ich platobných kariet. V tejto súvislosti vyhlasujete, že dodržiavate a po celú dobu užívania Adyen Služieb budete dodržiavať PCI DSS Štandardy dostupné vo verziálnom znení na adrese https://www.pcisecuritystandards.org/document_library, skrátený výčet pravidiel https://www.pcistandard.sk/pcidss/#PCIreqR. Na potvrdenie dodržiavania štandardov PCI DSS ste povinní vyplniť takzvaný SAQ dotazník. Bez jeho vyplnenia nebude možné proces uzavretia Zmluvy o poskytovaní platobných služieb Adyénom dokončiť. Udeľujete nám plnú moc na to, aby sme prvý SAQ dotazník vyplnili a potvrdili za vás, vy však aj naďalej úplne zodpovedáte za dodržiavanie PCI DSS štandardov. SAQ dotazník je následne treba vyplniť každý rok znova, na toto ďalšie vyplnenie sa už plnomocenstvo nevzťahuje a dotazník musíte vyplniť vy.

6.4 V rámci služieb Adyen si váš zákazník bude môcť uložiť údaje o platobnej karte, aby ich nemusel zakaždým zadávať znova. Zákazník však musí vždy zadať kód CCV a platba sa overí prostredníctvom 3D secure. Zákazníka musíte riadne informovať o tom, že si môže uložiť údaje o karte a že tieto uložené údaje môže kedykoľvek vymazať. My k údajom o platobnej karte prístup nemáme.

6.5 Máte povinnosť v rámci svojich zákonných a zmluvných povinností zabrániť tomu, aby platby vykonávané pomocou služieb Adyen boli podvodné či viedli k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Zároveň máte povinnosť všetkými možnými prostriedkami zabrániť tomu, aby prostredníctvom Adyen služieb dochádzalo k legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Upozorňujeme, že pokiaľ Adyen alebo My získame podozrenie, že sú služby Adyen zneužívané vyššie uvedeným spôsobom, je Adyen oprávnený podozrivé platby nevykonať a oznámiť toto podozrenie príslušným orgánom. Ak sa preukáže, že vďaka nedodržaniu vašich zákonných či zmluvných povinností platby vykonávané pomocou Adyen boli podvodné či viedli k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu alebo že prostredníctvom Adyen služieb došlo k legalizácii výnosov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu, zaplatíte nám zmluvnú pokutu 100 000 Kč.

6.6 V obchodných podmienkach Adyen sa dozviete, ako si môžete nastaviť vyplácanie vašich prostriedkov na váš bankový účet. Uzatvorením Zmluvy nám dávate súhlas na zmenu intervalov vyplácania vašich finančných prostriedkov vo vašom mene. Ak spoločnosť Adyen vykoná Chargeback z našich prostriedkov (napríklad z dôvodu nedostatočného zostatku vašich prostriedkov), uhradíte nám tieto prostriedky na základe našej písomnej žiadosti do 24 hodín od prijatia takejto žiadosti (pozri článok 7.3 Podmienok). V prípade omeškania s ich nahradením nám zaplatíte penále vo výške 0,5 % dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6.7 S cieľom minimalizovať počet prípadov, keď od nás spoločnosť Adyen vyžaduje, aby sme vo vašom mene zaplatili Chargebacky a iné poplatky, v prípade vrátenia alebo reklamácie tovaru a služieb zo strany zákazníka vrátite finančné prostriedky prijaté prostredníctvom služieb Adyen rovnakým spôsobom, akým ste ich prijali. V prípade, že ako spôsob platby bola zvolená platba kartou, musíte vykonať refundáciu v administratíve, nie refundáciu bankovým prevodom alebo v hotovosti. Na účely reklamácie ste povinní uchovávať dokumenty týkajúce sa transakcie (faktúra, dodací list atď.) počas 3 rokov od dátumu zaúčtovania. Dokumenty nám na požiadanie doručíte na vlastné náklady do 3 pracovných dní od prijatia našej písomnej žiadosti. Ak dokumenty nie sú v slovenskom alebo anglickom jazyku, môžeme vás požiadať o ich preklad do slovenského alebo anglického jazyka na vaše náklady. Dokumenty, ktoré nám poskytnete, sme oprávnení poskytnúť spoločnosti Adyen, kartovým asociáciám a spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty.

6.8 Dôrazne vám odporúčame, aby ste sa oboznámili s aktuálnymi Scheme rules a pravidelne kontrolovali ich zmeny. Ďalšie informácie o Scheme rules nájdete napríklad na: https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-rules.pdf alebo https://www.visa.co.uk/about-visa/visa-in-europe.html#2.

6.9 Ak používate služby Adyen v rozpore s Podmienkami, Zmluvou o platobných službách Adyen, Podmienkami Adyen a inými zmluvami so spoločnosťou Adyen, Scheme rules alebo inými aplikovateľnými právnymi predpismi a dohodami, môžete byť vystavený sankciám nielen vy, ale aj spoločnosť Adyen a my (najmä z príslušných zmlúv, ktoré sme so spoločnosťou Adyen uzavreli). Tieto sankcie môžu byť uložené napríklad za používanie služieb Adyen na platbu za iný tovar a služby, ako sú vopred výslovne schválené, za tovar a služby zakázané zákonom alebo Scheme rules (napr. zbrane alebo drogy), za používanie platobných metód v prospech tretej strany/prepredaj užívania platobných metód tretím stranám (povolenie na používanie platobných služieb z vašej strany je spojené len s vašou osobou), za nadmerné Chargebacky, porušenie bezpečnostných pravidiel alebo dôvernosti platobných údajov zákazníkov alebo podvodné správanie voči zákazníkom. Výška týchto pokút sa môže pohybovať od stoviek tisíc až po milióny korún za porušenie. Ak budeme my povinní zaplatiť akékoľvek sankcie alebo náhradu škody spoločnosti Adyen alebo iným tretím stranám v dôsledku vášho používania služieb Adyen v rozpore s Podmienkami, Zmluvou o platobných službách Adyen, Podmienkami Adyen, inými zmluvami, ktoré ste uzavreli so spoločnosťou Adyen, Scheme rules alebo inými platnými zákonmi a dohodami, nahradíte nám tieto sankcie a škody, a to zaplatením príslušnej sumy v príslušnej mene priamo nášmu určenému subjektu na základe našej písomnej výzvy do 5 dní od takejto výzvy. Okrem toho ste povinný poskytnúť nám všetku súčinnosť pri vyšetrovaní okolností týkajúcich sa dodržiavania Scheme rules, Podmienok, Zmluvy o platobných službách Adyen, Podmienok Adyen a iných vašich zmlúv so spoločnosťou Adyen a nápravu prípadného porušenia.

7. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

7.1 Nenesieme zodpovednosť za vaše škody, vrátane ušlého zisku, ani za iné straty alebo chyby, ktoré ste spôsobili:

a) závadou Služieb Shoptet Pay alebo Služieb Adyen, ak ich spôsobíte vy, tretie strany alebo udalosti vyššej moci,

b) vložením nesprávnych údajov alebo súborov do služieb Shoptet Pay alebo Adyen alebo vaša chyba,

c) zásahom z vašej strany alebo zo strany tretích strán do systémového softvéru a prostredia Služieb Shoptet Pay alebo Služieb Adyen,

d) nesprávnou funkčnosťou hardvéru, operačného systému alebo siete alebo spôsobenou programami tretích strán, ktoré bežia súčasne s nami dodaným softvérom,

e) stratou alebo poškodením údajov v dôsledku nesprávnej obsluhy zo strany vášho správcu, hackerského útoku na server alebo nedodržaním bezpečnostných štandardov obvyklých pri prevádzke internetového hostingu,

f) porušením práv duševného vlastníctva z vašej strany,

g) na vašom dobrom mene, povesti, úsporách, obrate alebo zisku,

h) z akéhokoľvek iného dôvodu, či už spôsobeného nami alebo nie.

7.2. Ste povinný oznámiť nám závady Služieb Shoptet Pay do 2 dní od začatia ich poskytovania (alebo ak vám funkciu sprístupníme neskôr, do 2 dní od jej sprístupnenia) prostredníctvom technickej podpory dostupnej v sekcii helpdesk vášho e-shopu. Potom stačí vyplniť a odoslať ticket so základnými informáciami. Vzdávate sa práva z vadného plnenia v zmysle ustanovenia občianskeho zákonníka.

7.3 Zaväzujete sa, že nás odškodníte za všetky nároky, škody alebo inú újmu a ďalšie náklady vrátane nákladov na mimosúdne konanie, právne zastupovanie, konanie pred súdmi alebo správnymi alebo inými orgánmi, pokuty a sankcie, najmä za:

(a) sankcie uplatňované orgánmi štátnej správy a strán regulujúcich alebo prevádzkujúcich platobné metódy, napr. kartové asociácie, spoločnosti a vydavatelia kariet, ako sú VISA alebo MasterCard);

b) platby dane z pridanej hodnoty alebo akejkoľvek inej dane alebo poplatku súvisiaceho s predajom tovaru a služieb prostredníctvom služieb Adyen alebo poskytovaním Služieb Shoptet Pay; a

c) akejkoľvek čiastky (najmä poplatky za Vrátenie prostriedkov alebo Chargeback), ktoré budeme povinní Adyenu za vás zaplatiť z dôvodu nedostatočného zostatku vašich prostriedkov na účte Adyenu, ktoré voči nám alebo Adyenu uplatní tretia strana z dôvodu porušenia zmluvných podmienok, Zmluvy o platobných službách Adyen, Podmienky Adyen alebo iné vaše dohody so spoločnosťou Adyen, Scheme rules alebo ďalšie aplikovateľné právne predpisy a dohody, či už z vašej strany alebo zo strany inej osoby, ktorej ste umožnili prístup k službám Shoptet Pay alebo službám Adyen. Súhlasíte s tým, že zabránite tomu, aby boli voči nám alebo spoločnosti Adyen uplatnené akékoľvek vyššie uvedené nároky. Ďalej súhlasíte s tým, že na vlastné náklady budete viesť mimosúdne jednania s treťou stranou a budete nás brániť vo všetkých súdnych, rozhodcovských alebo iných konaniach proti uvedeným nárokom. Nesmiete súhlasiť s akýmkoľvek vysporiadaním vyššie uvedených nárokov bez predchádzajúceho nášho písomného súhlasu.

7.4 Všetky zmluvné pokuty uvedené v Podmienkach sú splatné okamžikom porušenia povinnosti, na ktorú sa vzťahujú, a môžeme ich uplatniť vo vzťahu ku každému jednotlivému porušeniu povinnosti, na ktorú sa vzťahujú. Ich vyplatením nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej výške.

7.5. Všetky naše pohľadávky vyplývajúce voči vám, bez ohľadu na to, či sú tieto pohľadávky splatné alebo nie, a ďalej bez ohľadu na ich menu a právny vzťah, z ktorého vyplývajú, sme oprávnení kedykoľvek započítať voči akýmkoľvek vašim pohľadávkam za Nami alebo Vašim prostriedkom. Za týmto účelom vám môže Adyen na náš pokyn naše pohľadávky strhnúť z výplaty vašich prostriedkov vykonávanej Adyenom na váš bankový účet a vám tak bude vyplácaná čiastka zodpovedajúca vašim prostriedkom znížená o naše pohľadávky. S postupom uvedeným v tomto odseku a s tým, že môžeme dať Adyenu pokyn na strhnutie našich pohľadávok z vašich prostriedkov, výslovne súhlasíte. Započítanie je možné aj proti neuhradenej pohľadávke.

7.6 Ak si nesplníte niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy/týchto Podmienok v plnom rozsahu a včas, môžeme pohľadávku/pohľadávky postúpiť tretej strane na riadne vymáhanie v plnom rozsahu vrátane všetkých pohľadávok vyplývajúcich z vymáhania pohľadávky alebo ju postúpiť.

8. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. V rámci našej spolupráce dôjde k sprístupneniu alebo spracovaniu niektorých osobných údajov. Podmienky pre takú prácu a informácie o spracovaní nájdete v našom dokumente „Podmienky ochrany osobných údajov“, ktoré sú umiestnené na našich webových stránkach.

9. UKONČENIE ZMLUVY

9.1. Zmluvu môžeme okrem prípadov vyplývajúcich zo zákona alebo uvedených na iných miestach týchto Podmienok alebo v Zmluve ukončiť aj spôsobmi uvedenými v tomto článku. Ukončenie našej Zmluvy automaticky neznamená ukončenie Zmluvy o poskytovaní platobných služieb Adyenom.

9.2. Ktokoľvek z nás môže Zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac. Vy musíte výpoveď písomne ​​odoslať elektronicky e-mailom z adresy, ktorú máte v čase podania výpovede uvedenú v sekcii administrácie svojho účtu pod názvom „Účet majiteľa“ či v časti „Fakturačné údaje“, a to na našu kontaktnú e-mailovú adresu určenú pre tieto účely: Pokiaľ použijete inú e-mailovú adresu, nebude výpoveď platná. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená.

9.3. My môžeme ďalej od Zmluvy odstúpiť so kamžitou účinnosťou (ak neuvedieme podľa čl. 9.4 inak), ak:

a) porušíte, prípadne máme závažné podozrenie, že porušujete Zmluvu alebo akúkoľvek časť Podmienok, Zmluvu o poskytovaní platobných služieb Adyenom alebo inej vašej dohody s Adyenom, Scheme rules alebo iné aplikovateľné právne predpisy;

b) keďže Shoptet Pay Služby z veľkej časti závisia na Adyen Službách, pokiaľ dôjde k ukončeniu spolupráce medzi nami a Adyenom a napríklad už naďalej nebudeme môcť sprostredkovávať poskytovanie Adyen Služby, alebo ak Adyen prestane poskytovať Adyen Služby alebo ukončí Zmluvu o poskytovaní platobných služieb Adyenom;

c) budete v omeškaní s úhradou akejkoľvek sumy po dobu dlhšiu ako 14 dní; alebo

d) vstúpite do likvidácie, je u Vás zavedená nútená správa, prebieha insolvenčné konanie alebo bol zamietnutý váš návrh na jeho začatie alebo u vás bol zahájený výkon rozhodnutia.

9.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy z tejto strany sme oprávnení odstúpiť podľa nášho uváženia buď v celom jej rozsahu alebo iba v časti týkajúcej sa Shoptet Pay Služieb, ktoré neboli ku dňu odstúpenia od Zmluvy poskytnuté, a máme právo na náhradu ujmy tým vzniknuté. Rovnako sme oprávnení zvoliť, či od Zmluvy odstupujeme s účinkami od začiatku alebo k inému okamihu, ktorý vám v oznámení o odstúpení zdelíme.

9.5. Ukončenie Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na vašu povinnosť zaplatiť nám Odmenu (vrátane Odmeny za Chargeback, Výplatu prostriedkov či Vrátenie platby) a všetky ďalšie vyúčtované čiastky (napríklad sankcie tretích strán, ktoré ste povinní zaplatiť podľa čl. 6.8). Ukončenie Zmluvy ďalej nemá vplyv na trvanie ujednania článku 7. a na vašu povinnosť platiť zmluvné pokuty dohodnuté v týchto Podmienkach (aj keď porušenie príslušných ujednaní Podmienok sankcionovaných zmluvnými pokutami bude zistené až po ukončení Zmluvy).

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Snažili sme sa napísať podmienky tak, aby ich nebolo potrebné meniť. Ak by však bola potrebná zmena, berte na vedomie, že tieto Podmienky alebo akékoľvek dokumenty, na ktoré sa odvolávajú (napríklad Zoznam zakázaných tovarov a služieb alebo Cenník), môžeme konzultovať a zmeniť ich. Môžeme zmeniť najmä ustanovenia týkajúce sa platobných podmienok, procesu objednávania, onboarding a iných práv a povinností strán. O zmene vás budeme informovať na našej webovej stránke a dáme vám 30 dní na odmietnutie. Ak zmenu odmietnete do 30 dní od oznámenia, bude to znamenať výpoveď Zmluvy z vašej strany s výpovednou lehotou, ktorá sa skončí uplynutím tejto lehoty, pričom počas tejto lehoty zostanú v platnosti existujúce Podmienky.

10.2 Všetky právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia českým právom. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa budeme snažiť vyriešiť zmierom. Ak spor nevyriešime zmierom do 30 dní od začatia sporu, bude takýto spor, vrátane otázok platnosti, výkladu, vysporiadania alebo zániku práv vyplývajúcich zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, rozhodovať český súd príslušný v danej veci a v mieste určenom naším sídlom v čase začatia sporu.

10.3 Ako viete, komunikujeme predovšetkým online. Preto sa aj na komunikáciu v rámci zmluvy používajú prostriedky diaľkovej komunikácie, ktoré nám umožňujú dohodnúť sa navzájom bez toho, aby sme boli fyzicky prítomní v rovnakom čase. Všetky oznámenia a vzájomné dohody sa archivujú v elektronickej alebo písomnej forme a nie sú prístupné tretím stranám. Komunikačným jazykom je slovenčina alebo, ak vás o to požiadame, anglický jazyk.

10.4 To, čo sme si písomne dohodli v rámci procesu objednávania Služieb Shoptet Pay, nahrádza všetky predchádzajúce ústne alebo písomné rozhovory medzi nami týkajúce sa Služieb Shoptet Pay, aby sme si mohli byť istí tým, čo sme si dohodli.

10.5 Ak niektoré ustanovenie Zmluvy (vrátane Podmienok) je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy (Podmienok). My a vy sa dohodneme, že takéto ustanovenie nahradíme platným a účinným ustanovením s rovnakým obchodným a právnym významom, vrátane prípadného uzavretia novej zmluvy. Ktorákoľvek zo zmluvných strán splní túto povinnosť do 10 dní od doručenia písomnej výzvy druhej zmluvnej strany.

10.6. Vylučujeme uplatnenie akýchkoľvek obchodných praktík v zmysle § 558 ods. 2 zákona č. 89/2012 Z. z. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, okrem tých, ktoré sú výslovne dohodnuté v Obchodných podmienkach. Zmluvné strany na seba preberajú nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10.7 Nie ste oprávnení postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, či už vcelku alebo čiastočne, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Rovnako nesmiete započítať žiadne pohľadávky voči nám, pokiaľ s tým nebudeme súhlasiť. Zaväzujeme sa, že takýto súhlas bezdôvodne neodmietneme. Sme oprávnení postúpiť všetky práva a povinnosti bez vášho predchádzajúceho súhlasu v prípade, že ste v omeškaní s plnením akýchkoľvek svojich povinností podľa Zmluvy.

10.8 Za udalosť vyššej moci považujeme všetky nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemôžeme primeraným spôsobom ovládať, okrem iného prírodné katastrofy, výpadky elektrickej energie alebo internetu, embargá, štrajky (vrátane plánovaných), vojny, epidémie (vrátane epidémie covid-19), kybernetické útoky (napríklad DDoS), zásahy tretích strán a opatrenia príslušných orgánov, ktoré sme nemohli primerane predvídať alebo ktorým sme nemohli zabrániť bez dodatočných nákladov. V prípade udalosti vyššej moci, ktorá nám bráni v plnení našich záväzkov podľa Zmluvy, dotknutá strana bez zbytočného odkladu informuje druhú stranu a uvedie obdobie, počas ktorého nemôže plniť svoje záväzky. Nesplnenie povinnosti z dôvodu vyššej moci nepredstavuje porušenie zmluvy. Udalosti vyššej moci nemajú vplyv na platobné povinnosti zmluvných strán.

10.9 My sme oprávnení umiestniť obchodnú firmu, logo, ochrannú známku alebo akýkoľvek iný obchodný názov na našej webovej stránke v sekcii odkazy a použiť ho ako referenciu v našich ponukách.

10.10 Podmienky sú účinné od 01.11.2021.

Ako začať

Platobnú bránu teraz nájdete vo svojom shoptete.
Platby môžete prijímať do 24 hodín.

Shoptet Pay je dostupná len pre shopteťákov. Ešte nemáte e-shop na Shoptete?

1. Prihláste sa
do svojho e-shopu

Vyberte si službu, ktorú od Shoptet Pay využijete. Pokojne rovno všetky!

2. Aktivujte si Shoptet Pay

Vyplňte jednoduchý formulár. Nezaberie ani minútu vášho času.

3. Zarábate viac

Už zajtra (možno už dnes) budete mať všetky platby pod palcom