Všeobecné obchodní podmínky Shoptet Pay

Datum zveřejnění: 1.10. 2021

Při objednání služby Shoptet Pay souhlasíte s následujícími podmínkami využívání služby:

Platba Kartou

 

Propojení s bankou

 • Všeobecné obchodní podmínky Shoptet Pay (viz. níže)

 

Platba bankovními tlačítky

 • Všeobecné obchodní podmínky Shoptet Pay (viz. níže)

 

Všeobecné obchodní podmínky Shoptet Pay 

Nejsme fanoušci dlouhých podmínek. Ale protože si zakládáme na tom, aby bylo užívání Shoptet Pay Služeb fér a abychom s ním byli všichni spokojení, sepsali jsme níže základní parametry, kterými se užívání Shoptet Pay Služeb řídí. 

Užíváním Shoptet Pay Služeb potvrzujete, že jste si tyto všeobecné obchodní podmínky Shoptet Pay Služeb (dále také „Podmínky“) přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. Podmínky tvoří součást smlouvy (dále také „Smlouva“), na základě které Vám jako uživateli budeme My, společnost Shoptet, a.s., jako poskytovatel, poskytovat Shoptet Pay Služby. Pokud Podmínky nestanoví jinak, Smlouvu s vámi uzavíráme okamžikem, kdy Vám potvrdíme přijetí objednávky Shoptet Pay. 

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si oboustranně odsouhlasili při objednávání Shoptet Pay Služeb, bude mít takové oboustranně odsouhlasené ujednání před Podmínkami přednost. Užívání Shoptet Pay Služeb je možné pouze v případě, že jste si vytvořili uživatelský účet na Shoptet Platformě, při čemž jste museli odsouhlasit naše všeobecné obchodní podmínky dostupné na adrese https://www.shoptet.cz/obchodni-podminky/. Pokud tedy nějaké otázky nejsou upraveny v Podmínkách, ale jsou upraveny ve všeobecných obchodních podmínkách, použijí se v těchto otázkách všeobecné obchodní podmínky. Jde například o úpravu technických požadavků na E-shop, aktualizace E-shopu, technické podpory E-shopu, užívacích oprávnění, komunikace či mlčenlivosti. 

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Adyen je společnost Adyen N.V., se sídlem v Nizozemsku, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, IČO: 34259528. 

1.2. AdyenPodmínky jsou Adyen MarketPay Terms & Conditions dostupné na adrese https://www.adyen.com/legal/terms-and-conditions-adyen-for-platforms

1.3. Adyen Platforma je platforma provozovaná Adyenem sloužící k zpracování plateb, prostřednictvím které Vám Adyen poskytuje Adyen Služby. 

1.4. Adyen Služby jsou platební služby poskytované Adyenem na základě Adyen Podmínek. Adyen Služby jsou podrobněji definovány v čl. 2.4. 

1.5. Ceník je ceník dostupný na adrese https://www.shoptetpay.com/cs/cenik/, ve kterém se dozvíte výši Odměny. 

1.6. Chargeback je vrácení peněžních prostředků na žádost majitele účtu nebo vydavatele platební karty podle příslušných pravidel platebního systému, což má za následek zrušení původní transakce, na základě které Vám bylo placeno nebo mělo být placeno. 

1.7. E-shop je internetový obchod provozovaný v rámci Shoptet Platformy.  

1.8. My nebo Shoptet, a. s. jsme společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 28935675, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 25395 vedeném u Městského soudu v Praze.  

1.9. Odměna je naše odměna za zprostředkování příležitosti užívat Adyen Služby. 

1.10. Podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky Shoptet Pay Služeb.  

1.11. Scheme rules je soubor předpisů, pravidel, nařízení, provozních předpisů, postupů a/nebo výjimek vydaných stranami regulující nebo provozující platební metody (karetní asociace, společnosti a vydavatelé platebních karet, např. VISA, MasterCard), které mohou být v průběhu času měněny nebo doplňovány a které musíte při používání příslušné platební metody dodržovat. 

1.12. Seznam zakázaného zboží a služeb je náš seznam zakázaného zboží a služeb dostupný na adrese https://www.shoptetpay.com/cs/zakazane-cinnosti a seznam zakázaného zboží a služeb Adyenu dostupný na adrese https://www.adyen.com/legal/list-restricted-prohibited. 

1.13. Shoptet Pay Služby jsou zejména technické služby poskytované Námi na základě těchto Podmínek. Služby Shoptet Pay jsou podrobněji definovány v čl. 2.1.-2.3.  

1.14. Shoptet Platforma je Námi poskytovaná e-commerce platforma https://www.shoptet.cz, prostřednictvím které poskytujeme obchodníkům E-shopy jako službu a Shoptet Pay Služby 

1.15. Smlouva je smlouva o poskytování Shoptet Pay Služeb, které Vám My poskytujeme. 

1.16. Smlouva o poskytování platebních služeb Adyenem je smlouva o poskytování platebních služeb (Adyen Služeb) uzavřená mezi Vámi a Adyenem, jejíž součástí jsou mimo jiné Adyen Podmínky. 

1.17. Vaše prostředky jsou peněžní prostředky převáděné prostřednictvím Adyen Služeb z platebních účtů vašich zákazníků na váš účet.

1.18. Vrácení platby (refund) je (částečné) vrácení peněžních prostředků majiteli účtu na základě vaší žádosti, nejčastěji v případech, kdy po provedení platby zjistíte, že zboží nebo služby nemůžete dodat.  

1.19. Vy jste obchodník provozující E-shop, který má vytvořený uživatelský účet na Shoptet Platformě a má zájem o poskytování Služeb Shoptet Pay nebo již Služby Shoptet Pay využívá. 

2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

2.1. Tyto Podmínky upravují poskytování Shoptet Pay Služeb. Podstatou Shoptet Pay Služeb je: 

a) propojení vašeho E-shopu s Adyen Službami; 

b) umožnit Vám požádat Adyen o poskytování Služeb Adyen, tedy podstoupit on-boarding proces Adyenu, který může být zakončen uzavřením Smlouvy o poskytování platebních služeb Adyenem; 

c) poskytování podpory Úrovně 1 a Úrovně 2 při užívání Adyen Služeb. 

2.2. Do budoucna bychom vám v rámci Shoptet Pay Služeb chtěli také: 

a) poskytovat podporu při užívání služeb platebních terminálů v souladu s Adyen podmínkami užívání platebních terminálů; 

b) zprostředkovat využití platebních tlačítek provozovaných třetími stranami; a 

c) zprostředkovat možnost přijímat platby kryptoměnami prostřednictvím řešení třetí strany, přičemž rozšíření Shoptet Pay Služeb o tyto další služby Vám bude oznámeno na adrese https://www.shoptetpay.com.

2.3. Shoptet Pay Služby jsou tedy technické služby ve smyslu § 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 370/2017 Sb., oplatebním styku, ve znění pozdějších předpisů, které podporují poskytování platebních Adyen SlužebShoptet Pay Služby tedy nejsou platební služby. V rámci Shoptet Pay Služeb nezajišťujeme převod peněžních prostředků, peněžní prostředky Vás ani vašich zákazníků, které jsou předmětem platby, nepřechází do naší držby. Nejedná se ani o služby nepřímého dání platebního příkazu nebo o služby informování o platebním účtu. 

2.4. Veškeré platební služby poskytuje Adyen v rámci Adyen Služeb, a to nezávisle na nás. Adyen Služby spočívají například v provádění převodu peněžních prostředků z platebních účtů vašich zákazníků na váš virtuální účet vedený Adyenem. Nebo ve vyplácení peněžních prostředků z vašeho virtuálního účtu vedeného Adyenem na Vámi určený bankovní účet v souladu s Vámi určenou frekvencí. Adyen Služby jsou upraveny samostatnou Smlouvou o poskytování platebních služeb Adyenem. Ve Smlouvě oposkytování platebních služeb Adyenem se dozvíte například to, jakým způsobem probíhají Chargebacky, Refundy, potvrzování transakcí nebo výplata vašich prostředků. 

3. OBJEDNÁVKA A ONBOARDING PROCES 

3.1. Shoptet Pay Služby může užívat kdokoliv, kdo má vytvořený uživatelský účet na Shoptet Platformě. Poskytování Adyen Služeb je ale regulováno předpisy zejména na poli AML a platebních služeb a KYC požadavky finančních institucí a poskytovatelů platebních metod. Před zahájením jejich poskytování proto musíte podstoupit tzv. onboarding proces specifikovaný dále v tomto článku. Ten spočívá zejména v tom, že Adyenu poskytnete vyžádané informace. Úspěšně zakončený onboarding proces může být završen tím, že s Vámi Adyen uzavře Smlouvu o poskytování platebních služeb AdyenemNemusíte se ale bát žádné složité administrativy, v rámci Shoptet Pay Služeb můžete Adyenu nezbytné informace pohodlně předat. 

3.2. Za tímto účelem po Vás budeme potřebovat vyplnit informace uvedené v čl. 5.4. Podmínek, případně pokud jste nám je již poskytli při tvorbě E-shopu, tak potvrdit či upravit. 

3.3. Adyen Služby smíte využívat pouze k přijímání plateb za Zboží a služby, které prodáváte přímo Vy a pro jejichž platbu chcete Adyen Služby využívat. Proto potřebujeme, abyste Nám sdělili druh prodávaného Zboží a služeb. V případě, že se druh prodávaného Zboží či služeb v budoucnu jakkoli změní, jste povinni nás o tom informovat do 3 dnů od této změny. Na tuto skutečnost Vás v rámci onboarding procesu upozorníme a necháme si od Vás potvrdit, že jste s ní byli seznámeni. 

3.3. Abyste mohli Adyen Služby užívat, musíte mít v E-shopu zveřejněny: 

a) obchodní podmínky obsahující vaši identifikaci, popis zboží a služeb, uvedení způsobů platby za zboží a služby, informace o dodání zboží a služeb včetně informací o délce dodání, informace o uplatnění práv z vad, odstoupení od smlouvy a vrácení zboží včetně procesů, jak lze zboží a služby vrátit a informace o případných třetích osobách, které jsou zapojeny do procesu dodání zboží a služeb; 

b) dokument upravující zpracování osobních údajů, který obsahuje veškeré náležitosti dle aktuálně platné a účinné legislativy; a 

c) kontaktní informace, které musí obsahovat alespoň vaše identifikační údaje vyžadované právními předpisy, e-mailovou adresu a telefonní číslo. 

3.4. Pro objednání Adyen Služeb musíte zaškrtnutím příslušného políčka vyjádřit souhlas s Adyen Podmínkami a Seznamem zakázaného zboží a služeb. Pro objednání Shoptet Pay Služeb musíte dále zaškrtnutím příslušného políčka vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami. 

3.5. Stisknutím tlačítka „Objednat Shoptet Pay“ dojde k odeslání obou objednávek, a to Shoptet Pay Služeb a Adyen Služeb. Odesláním objednávky dochází z naší strany zároveň ke zprostředkování příležitosti užívat Adyen Služby. Po odeslání objednávky Vám na váš e-mail zašleme informaci o jejím přijetí, jejíž součástí budou všechny informace, které jste v rámci objednávky zadali. Přílohou e-mailu budou Podmínky, Seznam zakázaného zboží a služeb a Adyen Podmínky. Zaslané Podmínky jsou vždy aktuální v den jejich zaslání,  časem je ale můžeme změnit. Aktuální Adyen Podmínky jsou vždy dostupné na webu Adyen. E-mail zaslaný dle tohoto odstavce je přijetím objednávky Shoptet Pay Služeb, není ale přijetím objednávky Adyen Služeb. 

3.6. Upozorňujeme vás, že Adyen není povinen Smlouvu o poskytování platebních služeb Adyenem uzavřít. Adyen může kdykoli, i bez uvedení důvodu, rozhodnout o odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytování platebních služeb Adyenem. Pokud takový případ nastane, budeme Vás informovat.  

3.7. Pokud Adyen shledá, že onboarding proces proběhl v pořádku, do 5 dnů od odeslání objednávky potvrdí objednávku Adyen Služeb a tímto potvrzením dojde k uzavření Smlouvy o poskytování platebních služeb Adyenem. O tom vás budeme informovat zasláním potvrzovacího e-mailu. 

3.8. Namísto potvrzení objednávky nebo odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytování platebních služeb Adyenem si může Adyen vyžádat doplnění nebo opravu poskytnutých informací. Pokud se tak stane, budeme Vás My nebo Adyen kontaktovat. Po doplnění informací se opakuje postup dle odst. 3.7. – 3.9. 

4. ODMĚNA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ADYEN SLUŽEB 

4.1. Cena za užívání Shoptet Pay Služeb je zahrnuta v ceně za užívání Shoptetu (tarifu dle https://www.shoptet.cz/cenik/, který od nás již odebíráte).  

4.2. Za zprostředkování příležitosti užívat Adyen Služby nám však náleží Odměna, jejíž výše je uvedena v Ceníku. Odměna se odvíjí od hodnoty a počtu plateb učiněných prostřednictvím Adyen Služeb a dále od počtu Adyenem provedených výplat Vašich prostředků, Vrácení plateb a Chargebacků. Závisí také na tarifu sjednaném pro provozování E-shopu.  

4.3. Berte prosím na vědomí, že v případě Chargebacku ani Refundu Vám nebudeme vracet Odměnu, jelikož jsme Vám řádně zprostředkovali příležitosti užívat Adyen Služby. Odměnu Vám nebudeme vracet ani v případě, že byl Chargeback proveden nesprávně. Její náhradu tak musíte příp. požadovat přímo po vašem zákazníkovi.  

4.4. Veškeré částky uváděné v Ceníku a jiných našich materiálech jsou uvedeny bez DPH. Případnou DPH Vám naúčtujeme dle účinných právních předpisů a Vy se zavazujete ji zaplatit.  

4.5. Ceník a s ním spojenou výši Odměny a způsob jejího výpočtu můžeme kdykoliv změnit. Pokud tak učiníme, oznámíme Vám změnu na našich webových stránkách nebo v administraci E-shopu alespoň 1 měsíc před její účinností. 

4.6. Nárok na zaplacení Odměny nám vzniká v okamžiku provedení každé jednotlivé platby (případně výplaty prostředků, Vrácení platby nebo Chargebacku) prostřednictvím Adyen Služeb. V souladu s Vámi zvolenou frekvencí vyplácení prostředků Adyenem na Váš bankovní účet Vám budeme zasílat výpis provedených plateb (případně výplat prostředků, Vrácení platby nebo Chargebacku) spolu s výší naší Odměny. Seznam všech provedených transakcí najdete také v administraci Adyen Služeb. 

4.7. Odměna Vám bude stržena automaticky. Na základě výpisu nám tedy nemusíte nic hradit. S postupem uvedeným v tomto odstavci a s tím, že můžeme dát Adyenu pokyn k stržení naší Odměny výslovně souhlasíte.  

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

5.1. Jak je u Nás dobrým zvykem, budeme Vám poskytovat podporu a rady při užívání Adyen Služeb, a to stejným způsobem, jako činíme v případě provozování E-shopu. S ohledem na specifika Adyen Služeb Vám ale nejsme schopni garantovat jejich dostupnost. Upozorňujeme Vás, že Adyen může poskytování Adyen Služeb kdykoli omezit nebo pozastavit, a to i bez udání důvodu a bez povinnosti poskytnout jakoukoliv kompenzaci. O omezení či pozastavení Vás však vždy budeme informovat.  

5.3. Jelikož je součástí Shoptet Pay Služby poskytování zákaznické podpory, reportování a dalších služeb, k jejichž poskytování potřebujeme vědět o prováděných platbách, poskytujete Nám svolení přistupovat k datům o prováděných platbách, tak abychom je mohli předat Adyenu, a udělujete Nám souhlas s jejich použitím za účelem poskytování Shoptet Pay Služeb. Kromě toho se zavazujete poskytovat Nám i veškeré další informace, které si za účelem poskytování Shoptet Pay Služeb vyžádáme. 

5.4. Uzavřením Smlouvy souhlasíte s tím, že budeme vystupovat jako váš zástupce při jednání s Adyenem. Za tímto účelem Nás zmocňujete k tomu, abychom Vás zastupovali ve všech právních věcech a při všech jednáních s Adyenem souvisejících s užíváním Adyen Služeb, zejména abychom Adyenu předávali vyžádané informace a dokumenty, přistupovali k vašim datům zpracovávaným Adyenem a dávali vaším jménem Adyenu pokyny k poskytování Adyen Služeb, zejména k vyplácení prostředků a nastavení nástroje pro detekci podvodů. Veškeré naše aktivity prováděné vůči Adyenu v souvislosti s vaším užíváním Adyen Služeb budou Adyenem považovány za provedené Vámi, prostřednictvím našeho zmocnění. 

5.5. Na vyžádání jste povinni Nám a Adyenu poskytnout zejména informace uvedené v následující tabulce. Jejich rozsah závisí na tom, zda jste fyzická nebo právnická osoba a jaký je váš kumulativní obrat plateb zpracovaných prostřednictvím Adyen Služeb, tak jak jsou definovány v Adyen Podmínkách. Povinnost poskytnout informace musíte splnit do 14 dnů od dosažení příslušné úrovně popsané v tabulce. Nemusíte se ale bát, že by Vám něco uniklo a informace jste zapomněli poskytnout. Před dosažením další úrovně Vás budeme informovat a zároveň Vám poskytneme odkaz na rozhraní Adyen Platformy, prostřednictvím které požadované informace nahrajete přímo Adyenu, aniž bychom k nim My měli přístup. 

Obrat   Údaje, které Nám poskytnete, pokud jste fyzická osoba  Údaje, které Nám poskytnete, pokud jste právnická osoba 
Úroveň 0 

Stav před odesláním objednávky Adyen Služeb 

 • Jméno a příjmení, pohlaví, e-mail, adresa bydliště včetně země 
 • Další údaje požadované dle čl. 2 Podmínek 
 • Název společnosti, e-mail, adresa sídla včetně země 
 • Údaje o skutečných vlastnících – jméno, příjmení a země bydliště 
 • Další údaje požadované dle čl. 2 Podmínek 
Úroveň 1 

Započetí přijímání plateb prostřednictvím Adyen Služeb 

 • Datum narození 
 • Adresa sídla, IČO 
Úroveň 2 

Obrat 1 000 – 4 999,99 EUR 

 • Kopie dokladu totožnosti s fotografií 
 • Kopie dokladu totožnosti skutečného majitele s fotografií 
Úroveň 3 

Obrat 5 000 EUR a více 

 • Bankovní výpis z účtu uvedeného pro vyplácení prostředků  
 • Bankovní výpis z účtu uvedeného v pro vyplácení prostředků  

5.5. Upozorňujeme Vás, že jakmile dosáhnete některé z výše uvedených úrovní, může Vám Adyen odmítnout vyplatit vaše prostředky, dokud Adyenu nedodáte a Adyen si neověří informace spojené s touto úrovní. Pokud informace nedodáte ani do 30 dnů od dosažení příslušné úrovně, může Adyen pozastavit poskytování Adyen Služeb (tedy nebude možné provádět žádné úhrady). A pokud informace neposkytnete ani do 42 dnů od dosažení příslušné úrovně, může Adyen poskytování Adyen Služeb ukončit a všechny platby, které Vám do té doby nebyly vyplaceny, vrátit vašim zákazníkům. 

5.6. Pokud dojde k jakékoli změně právních předpisů, na základě které budeme My nebo Adyen nuceni od Vás požadovat doplnění jakýchkoli dalších informací či dokladů, jste povinni Nám tyto informace či doklady na naši písemnou výzvu a v Námi určené lhůtě dodat. Upozorňujeme Vás, že do doby, než je obdržíme, může Adyen pozastavit poskytování Adyen Služeb (tedy nebude možné provádět žádné úhrady), či poskytování Adyen Služeb ukončit. 

6. ODPOVĚDNOST VŮČI TŘETÍM STRANÁM 

6.1. Jak jsme uvedli již výše v Podmínkách, Adyen Služby jsou regulovány předpisy týkajícími se AML („anti-money laundering“ neboli „proti praní špinavých peněž“), poskytování platebních služeb (Adyenem na základě jeho licence), KYC („know your customer“ neboli „poznej svého zákazníka“) a jinými požadavky finančních institucí a poskytovatelů platebních metod (scheme owners). Proto jsou i na vaše užívání Adyen Služeb kladeny vyšší právní nároky. Ač řada z nich plyne přímo z právních předpisů, Smlouvy o poskytování platebních služeb Adyenem a Adyen Podmínek, ty hlavní shrnujeme v tomto článku, abyste je nemuseli složitě hledat.  

6.2. Zavazujete se, že nebudete Adyen Služby užívat pro prodej zboží nebo služeb uvedených v Seznamu zakázaného zboží a služeb. Dále nesmíte Adyen Služby užívat pro prodej jiného zboží nebo služeb, než které jste uvedli v objednávce. Nesmíte Adyen Služby užívat ani pro prodej zboží nebo služeb prodávaných třetí osobou nebo způsobem, který by znamenal porušení zabezpečení platebních karet vašich zákazníků. Při užívání Adyen Služeb jste povinni užívat správný MCC kód (Kód kategorie obchodníka), dodržovat Smlouvu o poskytování platebních služeb Adyenem a další vaše dohody s Adyenem, Scheme rules a další aplikovatelné právní předpisy. Dodržování povinností podle tohoto odstavce můžeme monitorovat prostřednictvím našich interních systémů. Pokud zjistíme, že užíváte Adyen Služby v rozporu s tímto odstavcem, zaplatíte nám smluvní pokutu 100 000 Kč. 

6.3. Jste povinni provést taková bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít ke zneužití platebních karet vašich zákazníků či údajů z jejich platebních karet. V této souvislosti prohlašujete, že dodržujete a po celou dobu užívání Adyen Služeb budete dodržovat PCI DSS Standardy dostupné v originálním znění na adrese https://www.pcisecuritystandards.org/document_library, zkrácený výčet pravidel v českém jazyce je poté dostupný na https://www.pcistandard.cz/pcidss/#PCIreqR.  K potvrzení souladu s PCI DSS standardy jste povinni vyplnit takzvaný SAQ dotazník. Bez jeho vyplnění nebude možné proces uzavření Smlouvy o poskytování platebních služeb Adyenem dokončit. Udělujete Nám plnou moc k tomu, abychom první SAQ dotazník vyplnili a potvrdili za Vás, Vy však i nadále zcela odpovídáte za dodržování PCI DSS standardů. SAQ dotazník je následně třeba vyplnit každý rok znovu, na tato další vyplnění se již plná moc nevztahuje a dotazník musíte vyplnit Vy sami. 

6.4. V rámci Adyen Služeb bude moci váš zákazník též uložit údaje o platební kartě, aby je nemusel vždy zadávat znovu. Zákazník však vždy musí zadat CCV kód a platba bude ověřena přes 3D secure. O tom, že si může zákazník údaje o kartě uložit, a zároveň o tom, že může tyto uložené údaje vždy vymazat, musíte zákazníka řádně informovat. My k údajům o platební kartě přístup nemáme. 

6.5. Máte povinnost v rámci svých zákonných a smluvních povinností zabránit tomu, aby platby prováděné pomocí Adyen Služeb byly podvodné či vedly k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Zároveň máte povinnost všemi možnými prostředky zabránit tomu, aby prostřednictvím Adyen Služeb docházelo k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Upozorňujeme Vás, že pokud Adyen nebo My získáme podezření, že jsou Adyen Služby užívány výše uvedeným způsobem, je Adyen oprávněn podezřelé platby neprovést a oznámit toto podezření příslušným orgánům. Pokud se prokáže, že díky nedodržení vašich zákonných či smluvních povinností platby prováděné pomocí Adyen Služeb byly podvodné či vedly k naplnění skutkové podstaty trestného činu nebo že prostřednictvím Adyen Služeb došlo k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, zaplatíte nám smluvní pokutu 100 000 Kč. 

6.6. V Adyen Podmínkách se dozvíte, jak si můžete sami nastavit vyplácení vašich prostředků na váš bankovní účet. Uzavřením Smlouvy Nám udělujete souhlas k tomu, abychom za Vás mohli intervaly vyplácení vašich prostředků měnit. Pokud Adyen provede Chargeback z našich prostředků (například z důvodu nedostatečného zůstatku vašich prostředků), nahradíte Nám tyto prostředky na naši písemnou výzvu do 24 h od jejího doručení (viz čl. 7.3. Podmínek). V případě prodlení s jejich nahrazením jste povinni Nám uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

6.7. Abychom minimalizovali množství případů, kdy Adyen po Nás požaduje zaplacení Chargebacků a jiných poplatků za Vás, jste v případě vrácení či reklamace zboží a služeb ze strany zákazníka povinni vrátit peněžní prostředky přijaté prostřednictvím Adyen Služeb stejnou cestou, jakou jste je získali. V případě, že jako způsob úhrady byla zvolena platba kartou, musíte provést v administraci Refund, nikoliv vracet peníze převodem na účet nebo hotově. Pro účely reklamací jste povinni uchovávat doklady vztahující se k transakci (fakturace, dodejka a další) po dobu 3 let ode dne jejího zaúčtování. Doklady jste povinni Nám na vlastní náklady na vyžádání dodat do 3 pracovních dnů od obdržení naší písemné výzvy. Nejsou-li doklady v českém nebo anglickém jazyce, můžeme Vás požádat o jejich překlad do českého nebo anglického jazyka na váš náklad. Jsme oprávněni Vámi poskytnuté doklady sdílet s Adyenem, karetními asociacemi a společnostmi či vydavateli platebních karet. 

6.8. Důrazně Vám doporučujeme seznámit se s aktuálními Scheme rules a pravidelně kontrolovat jejich změny. Bližší informace o Scheme rules můžete nelézt například na adrese: https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-rules.pdf nebo https://www.visa.co.uk/about-visa/visa-in-europe.html#2. 

6.9. Pokud budete užívat Adyen Služby v rozporu s Podmínkami, Smlouvou o poskytování platebních služeb Adyenem, Adyen Podmínkami a dalšími vašimi dohodami s Adyenem, Scheme rules nebo jinými aplikovatelnými právní předpisy a dohodami, hrozí sankce nejen Vám, ale též Adyenu a nám (zejména z příslušných smluv, které jsme s Adyenem uzavřeli). Tyto sankce mohou být uloženy například za užívání Adyen Služeb pro platbu za jiné zboží a služby než předem výslovně schválené, zboží a služby zakázané právními předpisy nebo Scheme rules (např. zbraně nebo drogy), používání platebních metod ve prospěch třetí strany/přeprodej užívání platebních metod třetím stranám (povolení užívat platební služby z vaší strany se váže pouze k vaší osobě), nadměrný podíl Chargebacků, porušení bezpečnostních pravidel nebo důvěrnosti platebních údajů zákazníků nebo za podvodné jednání vůči zákazníkům. Výše těchto sankcí se může pohybovat v řádu statisíců až milionů korun za jednotlivé porušení. Pokud My budeme povinni uhradit jakékoliv sankce či škodu Adyenu nebo jiným třetím stranám v důsledku vašeho užívání Adyen Služeb v rozporu s Podmínkami, Smlouvou o poskytování platebních služeb Adyenem, Adyen Podmínkami dalšími vašimi dohodami s Adyenem, Scheme rules nebo jinými aplikovatelnými právní předpisy a dohodami, tyto sankce a náhradu škody nám nahradíte, a to zejm. tak, že příslušnou částku v příslušné měně zaplatíte na naši písemnou výzvu do 5 dnů od jejího odeslání přímo Vy Námi určenému subjektu. Kromě toho jste povinni poskytnout Nám veškerou součinnost za účelem prošetření okolností souvisejících s dodržováním Scheme rules, Podmínek, Smlouvy o poskytování platebních služeb Adyenem, Adyen Podmínek dalších vašich dohod s Adyenem a nápravy jejich případných porušení.

7. LIMITACE ODPOVĚDNOSTI

7.1. Neodpovídáme za vaši škodu včetně ušlého zisku a ani jinou újmu či vady způsobené: 

a) vadami Shoptet Pay Služeb nebo Adyen Služeb, pokud je zapříčiníte Vy, třetí osoby nebo události vyšší moci, 

b) vložením nesprávných údajů nebo souborů do Shoptet Pay Služeb nebo Adyen Služeb nebo vaším chybným postupem, 

c) zásahy Vás nebo třetích osob do systémového programového vybavení a prostředí Shoptet Pay Služeb nebo Adyen Služeb, 

d) nesprávnou funkčností technického vybavení, operačního systému nebo sítě nebo způsobenou programy třetích stran, které běží současně s programovým vybavením dodaným Námi, 

e) ztrátou nebo poškozením dat v důsledku nesprávné obsluhy vaším správcem, napadením serveru nebo nedodržením bezpečnostních standardů obvyklých při provozu hostingu na internetu, 

f) porušením práv k duševnímu vlastnictví způsobeným Vámi, 

g) na vašem dobrém jménu, reputaci, úsporách, obratu nebo zisku, 

h) z jakýchkoli jiných důvodů, ať už námi zaviněných či nezaviněných.

7.2. Vady Shoptet Pay Služeb jste povinni nám oznámit ve lhůtě 2 dnů od zahájení jejich poskytování (v případě, že vám některou funkci zpřístupníme později, tak do 2 dnů od jejího zpřístupnění) prostřednictvím technické podpory, kterou naleznete v sekci helpdesk vašeho E-shopu. Pak stačí vyplnit a odeslat ticket, kde uvedete základní informace. Vzdáváte se práva z vadného plnění ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. 

7.3. Zavazujete se Nás odškodnit za všechny nároky, škody či jinou újmu a další náklady včetně nákladů na mimosoudní jednání, právní zastoupení, řízení před soudy či správními a jinými orgány, pokuty a sankce, zejména za:

a) sankce uplatněné ze strany orgánů státní správy a stran regulujících nebo provozujících platební metody, např. karetní asociace, společnosti a vydavatelé platebních karet jako jsou VISA nebo MasterCard); 

b) platby daně z přidané hodnoty nebo jiné daně nebo poplatku související s prodejem zboží a služeb prostřednictvím Adyen Služeb nebo poskytování Shoptet Pay Služeb; a 

c) jakékoliv částky (zejména poplatky za Vrácení prostředků nebo Chargeback), které budeme povinni Adyenu za Vás zaplatit z důvodu nedostatečného zůstatku vašich prostředků na účtu Adyenu, které vůči nám nebo Adyenu uplatní třetí strana z důvodu porušení ujednání Podmínek, Smlouvy o poskytování platebních služeb Adyenem, Adyen Podmínek nebo dalších vašich dohod s AdyenemScheme rules nebo dalších aplikovatelných právních předpisů a dohod, ať už z vaší strany nebo ze strany jiné osoby, které jste umožnili přístup k Shoptet Pay Službám nebo Adyen SlužbámZavazujete se předcházet tomu, aby byl jakýkoliv z výše uvedených nároků proti nám nebo Adyenu uplatněn. Dále se zavazujete na vlastní náklady vést mimosoudní jednání se třetí stranou a bránit nás v případných soudních, rozhodčích či jiných řízeních proti výše uvedeným nárokům. Nesmíte souhlasit s žádným vypořádáním výše uvedených nároků, aniž byste si nejdříve obstarali náš písemný souhlas.

7.4. Všechny smluvní pokuty uvedené v Podmínkách jsou splatné okamžikem porušení povinnosti, ke které se vztahují, a můžeme je uplatnit za každé jednotlivé porušení povinnosti, ke které se vztahují. Jejich zaplacením není dotčen nárok na plnou náhradu škody.  

7.5. Veškeré naše pohledávky vyplývající vůči Vám, bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky splatné či nikoliv, a dále bez ohledu na jejich měnu a právní vztah, ze kterého vyplývají, jsme oprávněni kdykoliv započíst vůči jakýmkoliv vašim pohledávkám za Námi nebo vašim prostředkům. Za tímto účelem Vám může Adyen na náš pokyn naše pohledávky strhnout z výplaty vašich prostředků prováděné Adyenem na váš bankovní účet a Vám tak bude vyplácena částka odpovídající vašim prostředkům ponížená o naše pohledávky. S postupem uvedeným v tomto odstavci a s tím, že můžeme dát Adyenu pokyn k stržení naších pohledávek z vašich prostředků, výslovně souhlasíte. Započtení je možné i proti nesplatné pohledávce. 

7.6. Pokud nesplníte jakýkoli svůj závazek dle Smlouvy/těchto Podmínek včas a v plné výši, můžeme předat pohledávku/pohledávky třetí straně k jejímu řádnému vymožení v plné výši, včetně všech nároků plynoucí z vymáhání pohledávky či ji postoupit.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

8.1. V rámci naší spolupráce dojde ke zpřístupnění nebo zpracování některých osobních údajů. Podmínky pro takovou práci a informace ke zpracování najdete v našem dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“, které jsou umístěné na našich webových stránkách.

9. UKONČENÍ SMLOUVY

9.1. Smlouvu můžeme kromě případů vyplývajících ze zákona nebo uvedených na jiných místech těchto Podmínek nebo ve Smlouvě ukončit též způsoby uvedenými v tomto článku. Ukončení naší Smlouvy automaticky neznamená ukončení Smlouvy o poskytování platebních služeb Adyenem. 

9.2. Kdokoliv z nás může Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíc. Vy musíte výpověď písemně odeslat elektronicky e-mailem z adresy, kterou máte v době podání výpovědi uvedenou v sekci administrace svého účtu pod názvem “Účet majitele“ či v části “Fakturační údaje”, a to na naši kontaktní e-mailovou adresu určenou pro tyto účely. Pokud použijete jinou e-mailovou adresu, nebude výpověď platná. Výpovědní doba začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena. 

9.3. My můžeme dále od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností (neuvedeme-li podle čl. 9.4 jinak), pokud: 

a) porušíte, případně máme závažné podezření, že porušujete Smlouvu či jakoukoli část Podmínek, Smlouvu o poskytování platebních služeb Adyenem nebo jiné vaší dohody s Adyenem, Scheme rules nebo jiné aplikovatelné právní předpisy; 

b) jelikož Shoptet Pay Služby z velké části závisí na Adyen Službách, pokud dojde k ukončení spolupráce mezi námi a Adyenem a například již nadále nebudeme moci zprostředkovávat poskytování Adyen Služeb, nebo pokud Adyen přestane poskytovat Adyen Služby nebo ukončí Smlouvu o poskytování platebních služeb Adyenem; 

c) budete v prodlení s úhradou jakékoliv částky po dobu delší než 14 dní; nebo 

d) vstoupíte do likvidace, je u Vás zavedena nucená správa, probíhá insolvenční řízení nebo byl zamítnut váš návrh na jeho zahájení nebo u Vás byl zahájen výkon rozhodnutí.

9.4. V případě odstoupení od Smlouvy z naší strany jsme oprávněni odstoupit podle našeho uvážení buď v celém jejím rozsahu nebo pouze v části týkající se Shoptet Pay Služeb, které nebyly ke dni odstoupení od Smlouvy poskytnuty, a máme právo na náhradu újmy tím vzniklé. Rovněž jsme oprávněni zvolit, zda od Smlouvy odstupujeme s účinky od počátku nebo k jinému okamžiku, který Vám v oznámení o odstoupení sdělíme. 

9.5. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na vaši povinnost zaplatit nám Odměnu (včetně Odměny za Chargeback, Výplatu prostředků či Vrácení platby) a všechny další vyúčtované částky (například sankce třetích stran, které jste povinni zaplatit dle čl. 6.8.). Ukončení Smlouvy dále nemá vliv na trvání ujednání čl. 7. a na Vaši povinnost platit smluvní pokuty sjednané v těchto Podmínkách (i když porušení příslušných ujednání Podmínek sankcionovaných smluvními pokutami bude zjištěno až po ukončení Smlouvy).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Podmínky jsme se snažili napsat tak, aby je nebylo nutné měnit. Pokud by ale k nutnosti změny došlo, upozorňujeme, že můžeme do těchto Podmínek nebo kterýchkoliv dokumentů, na které odkazují (například Seznam zakázaného zboží a služeb nebo Ceník) sáhnout a změnit je. Zejména můžeme změnit ustanovení o platebních podmínkách, procesu objednávky, onboardingu a dalších právech a povinnostech stran. Změnu Vám oznámíme na našich webových stránkách a dáme vám 30 dní na její odmítnutí. Pokud změnu odmítnete ve lhůtě 30 dnů od jejího oznámení, zakládá to výpověď Smlouvy z vaší strany s výpovědní dobou končící uplynutím této lhůty, po tuto dobu zůstanou v platnosti dosavadní Podmínky. 

10.2. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě Smlouvy se řídí českým právem. Jakékoliv spory ze Smlouvy nebo s ní související se budeme snažit řešit smírnou cestou. Pokud spor nevyřešíme smírnou cestou do 30 dnů od zahájení jednání, bude takový spor, včetně otázek platnosti, výkladu, vypořádání či ukončení práv vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešen věcně a místně příslušným českým soudem určeným dle našeho sídla v době zahájení soudního sporu. 

10.3. Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně online. Proto i pro komunikaci v rámci Smlouvy platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti. Veškerou komunikaci a vzájemné dohody archivujeme v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné žádným třetím stranám. Jazykem komunikace je český jazyk, případně pokud Vás o to požádáme, tak jazyk anglický. 

10.4. To, na čem jsme se písemně dohodli v rámci procesu objednávání Shoptet Pay Služeb, nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná jednání mezi námi vztahující se k Shoptet Pay Službám, a to proto, abychom měli jistotu, co je mezi námi domluveno.  

10.5. Ukáže-li se nebo stane-li se kterékoliv ujednání Smlouvy (včetně Podmínek) neplatným nebo neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ani účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy (Podmínek). My a Vy se zavazujeme takové ujednání nahradit ujednáním platným a účinným se stejným obchodním a právním významem, včetně případného uzavření nové smlouvy. Tuto povinnost kterákoliv strana splní do 10 dnů ode dne, kdy k tomu obdrží písemnou výzvu druhé strany. 

10.6. Vylučujeme použití jakýchkoliv obchodních zvyklostí ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které jsme si výslovně dohodli v Podmínkách. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

10.7. Nejste oprávněni převádět svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Stejně tak vůči nám nesmíte započítávat žádné pohledávky, pokud s tím nebudeme souhlasit. Zavazujeme se, že takový souhlas bezdůvodně neodepřeme. My jsme oprávněni postoupit všechna práva a závazky bez vašeho předchozího souhlasu v případě, že jste v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle vyplývající ze Smlouvy. 

10.8. Za případ vyšší moci považujeme veškeré nepředvídatelné okolnosti, které nemůžeme přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelní pohromy, výpadky elektrické energie nebo internetové sítě, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), války, epidemie (včetně epidemie covid-19), kybernetické útoky (například DDoS), zásahy třetích stran a opatření příslušných orgánů, které jsme nemohli rozumně předvídat nebo jim nemohli bez dodatečných nákladů zabránit. V případě zásahu vyšší moci, který Nám/Vám brání plnit závazky podle Smlouvy, tuto skutečnost postihnutá strana oznámí druhé straně bez zbytečného odkladu s uvedením doby, během které nemůže plnit své povinnosti. Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to porušení Smlouvy. Událostmi vyšší moci nejsou dotčeny platební závazky stran. 

10.9. My jsme oprávněni umístit obchodní firmu, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné vaše obchodní označení na své webové stránky do sekce referencí a užívat je jako referenci ve svých nabídkách.  

10.10. Podmínky jsou účinné ode dne 01.11.2021. 

Shoptet Pay už čeká ve vašem e-shopu

Do 24 hodin přijímáte platby.

1. Objednejte z administrace
svého shoptetu

2. Schválení do 24 hodin

3. Vyděláváte víc