Datum zveřejnění: 12.09. 2022

Při objednání služby Shoptet Pay souhlasíte s následujícími podmínkami využívání služby:

Platba Kartou

 

Propojení s bankou

 • Všeobecné obchodní podmínky Shoptet Pay (viz. níže)

 

Platba bankovními tlačítky

 • Všeobecné obchodní podmínky Shoptet Pay (viz. níže)

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SHOPTET PAY SLUŽEB

Nejsme fanoušci dlouhých podmínek. Ale protože si zakládáme na tom, aby bylo užívání Shoptet Pay Služeb fér a abychom s ním byli všichni spokojení, sepsali jsme níže základní parametry, kterými se užívání Shoptet Pay Služeb řídí.

Užíváním Shoptet Pay Služeb potvrzujete, že jste si tyto všeobecné obchodní podmínky Shoptet Pay Služeb (dále také „Podmínky“) přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. Podmínky tvoří součást smlouvy (dále také „Smlouva“), na základě které, Vám, jako uživateli, budeme My, společnost Shoptet, a.s., jako poskytovatel, poskytovat Shoptet Pay Služby. Pokud Podmínky nestanoví jinak, Smlouvu s Vámi uzavíráme okamžikem, kdy Vám potvrdíme přijetí objednávky Shoptet Pay Služeb.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si oboustranně odsouhlasili při objednávání Shoptet Pay Služeb, bude mít takové oboustranně odsouhlasené ujednání před Podmínkami přednost. Užívání Shoptet Pay Služeb je možné pouze v případě, že jste si vytvořili uživatelský účet na Shoptet Platformě, při čemž jste museli odsouhlasit naše všeobecné obchodní podmínky dostupné na adrese https://www.shoptet.cz/obchodni-podminky/. Pokud tedy nějaké otázky nejsou upraveny v Podmínkách, ale jsou upraveny ve všeobecných obchodních podmínkách, použijí se v těchto otázkách všeobecné obchodní podmínky. Jde například o úpravu technických požadavků na E-shop, aktualizace E-shopu, technické podpory E-shopu, užívacích oprávnění, komunikace či mlčenlivosti.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Adyen je společnost Adyen N.V., se sídlem v Nizozemsku, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, IČO: 34259528.
1.2. Adyen Platforma je platforma provozovaná Adyenem sloužící k zpracování plateb, prostřednictvím které Vám Adyen poskytuje Služby Online platby kartou.
1.3. Adyen Podmínky jsou Adyen MarketPay Terms & Conditions dostupné na adrese https://www.adyen.com/legal/terms-and-conditions-adyen-for-platforms
1.4. Aktivní Služba znamená Službu, kterou jste si objednali a uzavřeli k ní Smlouvu o poskytování platebních služeb, a která je v daném okamžiku aktivně zobrazována zákazníkům vašeho E-shopu jako platební metoda v nákupní košíku (objednávkovém formuláři E-shopu); Aktivní Službou není tato Služba deaktivovaná postupem dle čl. 4.
1.5. Ceník je ceník dostupný na adrese https://www.shoptetpay.com/cs/cenik/, ve kterém se dozvíte výši Odměny.
1.6. E-shop je internetový obchod provozovaný v rámci Shoptet Platformy.
1.7. Fino je společnost fino run GmbH se sídlem Universitätsplatz 12, 34127 Kassel, Německo, která je poskytovatelem platebních služeb a poskytovatelem služeb informování o platebním účtu s licencí udělenou Německým regulátorem finančního trhu (BaFin) vedené pod registračním číslem platební instituce ID 150228.
1.8. Chargeback je vrácení peněžních prostředků na žádost majitele účtu nebo vydavatele platební karty podle příslušných Pravidel platebního schématu, což má za následek zrušení původní transakce, na základě které, Vám bylo placeno nebo mělo být placeno.
1.9. IBAN znamená mezinárodní číslo vašeho bankovního účtu zřízeného u poskytovatele platebních služeb sídlícího v EU / Evropském Hospodářském Prostoru a disponujícím oprávněním k poskytování platebních služeb příslušným orgánem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES.
1.10. My nebo Shoptet, a. s. jsme společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 28935675, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. Zn. B 25395 vedeném u Městského soudu v Praze.
1.11. Odměna je naše odměna za poskytování Shoptet Pay Služeb.
1.12. Online bankovní převody je platební služba nepřímého dání platebního příkazu, kterou Vám umožňujeme za dohodnutých podmínek využít na vašem E-shopu, a který je integrován do naší Shoptet Platformy.
1.13. Partnerští poskytovatelé jsou společnosti Adyen a Salt Edge ve vztahu k jimi poskytovaným Službám.
1.14. Podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky Shoptet Pay Služeb.
1.15. Podmínky Google Pay jsou podmínky společnosti Google Ireland Limited s místem podnikání Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, a dalších společností ze skupiny Google, a to podmínky ochrany osobních údajů dostupných na adrese: http://payments.google.com/files/privacy.html, podmínek Google Pay API Terms of Service dostupných na https://payments.developers.google.com/terms/sellertos, a podmínek Google Payment APIs Use Policy dostupných na https://payments.developers.google.com/terms/aup.
1.16. Podmínky Služeb jsou Adyen Podmínky, Salt Edge Podmínky Propojení s bankou a Salt Edge Podmínky Online bankovních převodů, a to dle kontextu buď jednotlivě či společně.
1.17. Pravidla platebního schématu je soubor předpisů, pravidel, nařízení, provozních předpisů, postupů a/nebo výjimek vydaných stranami regulující nebo provozující platební metody (karetní asociace, společnosti a vydavatelé platebních karet, např. VISA, MasterCard), které mohou být v průběhu času měněny nebo doplňovány a které musíte při používání příslušné platební metody dodržovat.
1.18. Regulatorní předpisy je souhrnné označení pro směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES, která může být změněna, a všechny další platné a účinné právní předpisy dopadající na Partnerské poskytovatele a Fino, spolu se všemi regulacemi technických standardů, kodexy praxe, pokynů a/nebo formálních výkladů vydávaných BaFinem nebo jinými regulačními úřady v EU (jako je Evropský orgán pro bankovnictví).
1.19. Salt Edge je společnost Salt Edge Limited, se sídlem ve Velké Británii, 71-75 Shleton Street, Covent Garden, Londýn, Anglie, reg. Č. 11178811.
1.20. Salt Edge Podmínky Online bankovních převodů jsou všeobecné obchodní podmínky, jimiž se řídí váš vztah se Salt Edge ohledně poskytování Služby Online bankovních převodů,.
1.21. Salt Edge Podmínky Propojení s bankou jsou všeobecné obchodní podmínky, jimiž se řídí váš vztah se Salt Edge ohledně poskytování Služby Propojení s bankou.
1.22. Seznam zakázaného zboží a služeb je náš seznam zakázaného zboží a služeb dostupný na adrese https://www.shoptetpay.com/cs/zakazane-cinnosti, a dále ve vztahu k Službám Online platby kartou seznam zakázaného zboží a služeb Adyenu dostupný na adrese https://www.adyen.com/legal/list-restricted-prohibited.
1.23. Shoptet Pay Služby jsou zejména technické a zporstředkovatelské služby poskytované Vám Námi na základě těchto Podmínek. Shoptet Pay Služby jsou podrobněji definovány v čl. 2.1.-2.3.
1.24. Shoptet Platforma je Námi poskytovaná e-commerce platforma https://www.shoptet.cz, prostřednictvím které poskytujeme obchodníkům E-shopy jako službu a Shoptet Pay Služby a na které dále mohou být dostupné integrované služby třetích stran.
1.25. Služby jsou společně Služby Online platby kartou, Služby Online bankovních převodů a Služby Propojení s bankou poskytované, zprostředkované nebo technicky zpřístupněné v rámci Shoptet Platformy Partnerskými poskytovateli.
1.26. Služba Online bankovních převodů jsou platební služby poskytované ze strany Fino a technicky zpřístupněné Salt Edge na základě Salt Edge Podmínek Online bankovních převodů. Služby Online bankovních převodů jsou podrobněji definovány v čl. 2.4.
1.27. Služba Online platby kartou jsou platební služby poskytované Adyenem na základě Adyen Podmínek. Služba Online platby kartou jsou podrobněji definovány v čl. 2.4.
1.28. Služba Propojení s bankou jsou platební služby poskytované ze strany Fino a technicky zpřístupněné Salt Edge na základě Salt Edge Podmínek Propojení s bankou. Služby Propojení s bankou jsou podrobněji definovány v čl. 2.4.
1.29. Smlouva je smlouva o poskytování Shoptet Pay Služeb, které Vám My poskytujeme.
1.30. Smlouva o poskytování Online bankovních převodů Salt Edgem je smlouva o poskytování Služby Online bankovních převodů uzavřená mezi Vámi a Salt Edge, jejíž součástí jsou mimo jiné Salt Edge Podmínky Online bankovních převodů.
1.31. Smlouva o poskytování platebních služeb Adyenem je smlouva o poskytování platebních služeb (Služeb Online platby kartou) uzavřená mezi Vámi a Adyenem, jejíž součástí jsou mimo jiné Adyen Podmínky.
1.32. Smlouva o poskytování Propojení s bankou Salt Edgem je smlouva o poskytování informací o účtu (Služby Propojení s bankou) uzavřená Vámi a Salt Edge, jejíž součástí jsou mimo jiné Salt Edge Podmínky propojení s bankou.
1.33. Smlouva o poskytování Služby je společné označení pro Smlouvu o poskytování platebních služeb Adyenem, Smlouvu o poskytování Online bankovních převodů se Salt Edgem a Smlouvu o poskytování Propojení s bankou Salt Edgem, nebo z povahy textu pro jednu z těchto smluv samostatně.
1.34. Vaše prostředky jsou peněžní prostředky převáděné prostřednictvím Služeb z platebních účtů vašich zákazníků na váš platební účet.
1.35. Vrácení platby (refund) je (částečné) vrácení peněžních prostředků majiteli účtu na základě vaší žádosti, nejčastěji v případech, kdy po provedení platby zjistíte, že zboží nebo služby nemůžete dodat.
1.36. Vy jste obchodník provozující E-shop, který má vytvořený uživatelský účet na Shoptet Platformě a má zájem o poskytování Služeb Shoptet Pay nebo již Služby Shoptet Pay využívá.

2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
2.1. Tyto Podmínky upravují poskytování Shoptet Pay Služeb. Podstatou Shoptet Pay Služeb je:
a) propojení vašeho E-shopu se Službami;
b) umožnit Vám požádat Partnerské poskytovatele o poskytování Služeb, tedy podstoupit on-boarding proces Partnerských poskytovatelů, který může být zakončen uzavřením Smlouvy o poskytování Služby;
c) poskytování podpory dle jednotlivých úrovní při užívání Adyen Služeb.
2.2. Do budoucna bychom Vám v rámci Shoptet Pay Služeb chtěli také:
a) poskytovat podporu při užívání služeb platebních terminálů v souladu s Adyen podmínkami užívání platebních terminálů; a
b) zprostředkovat možnost přijímat platby kryptoměnami prostřednictvím řešení třetí strany,
přičemž rozšíření Shoptet Pay Služeb o tyto další služby Vám bude oznámeno na adrese https://www.shoptetpay.com.
2.3. Shoptet Pay Služby jsou tedy technické služby ve smyslu § 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, které zprostředkovávají a podporují poskytování platebních Služeb Partnerských poskytovatelů a Fino. Shoptet Pay Služby tedy nejsou platební služby. V rámci Shoptet Pay Služeb nezajišťujeme převod peněžních prostředků, peněžní prostředky Vás ani vašich zákazníků, které jsou předmětem platby, nepřechází do naší držby. Nejedná se ani o služby nepřímého dání platebního příkazu nebo o služby Propojení s bankou. Shoptet Pay Služby spočívají ve zprostředkování příležitosti uzavřít odpovídající Smlouvu o poskytování Služby s příslušným Partnerským poskytovatelem a usnadnění napojení Služeb na váš E-shop tak, aby Vám platební služby mohli poskytnout či zpřístupnit Partnerští poskytovatelé a Fino. My Vám tedy zprostředkujeme možnost, abyste nabídli zákazníkům vašeho E-shopu další varianty platebních metod a mohli rozvinout váš E-shop.
2.4. Veškeré platební služby poskytují nebo zprostředkovávají Partnerští poskytovatelé v rámci Služeb.
a) Služby Online platby kartou spočívají například v provádění převodu peněžních prostředků z platebních účtů vašich zákazníků na váš platební účet vedený Adyenem na základě platebních příkazů zadávaných vašimi zákazníky prostřednictvím Vás jejich poskytovateli platebních služeb, přičemž pro zadávání platebních příkazů jsou využívány platební prostředky vašeho zákazníka (zpravidla platební karty nebo též Google Pay). Nebo ve vyplácení peněžních prostředků z vašeho platebního účtu vedeného Adyenem na Vámi určený platební účet v souladu s Vámi určenou frekvencí. Služby Online platby kartou jsou upraveny samostatnou Smlouvou o poskytování platebních služeb Adyenem. Ve Smlouvě o poskytování platebních služeb Adyenem se dozvíte například to, jakým způsobem probíhají Chargebacky, Refundy, potvrzování transakcí nebo výplata Vašich prostředků.
b) Služby Propojení s bankou spočívají v online službě informování o platebním účtu, kterou Vám jsou poskytnuty konsolidované informace o jednom nebo více vašich platebních účtů. Tato služba je poskytována ze strany Fino a Vám technicky zpřístupněna Salt Edgem.
c) Služby Online bankovních převodů spočívají v online službě nepřímého dání platebního příkazu, kdy platební příkazy jsou zadávány zákazníkem prostřednictvím Online bankovních převodů jinému poskytovateli platebních služeb, než který vede příslušný platební účet, k provedení platební transakce s ohledem na jeho platební účet u poskytovatele platebních služeb. Tato služba je poskytována ze strany Fino a Vám technicky zpřístupněna Salt Edgem.

3. OBJEDNÁVKA A ONBOARDING PROCES
3.1. Služby Partnerských poskytovatelů Vám budou zpřístupněny pouze v rozsahu těch Služeb, které si výslovně objednáte. Takovou objednávku požadované Služby provedete v rámci Shoptet Platformy v administraci E-shopu v části věnované Shoptet Pay volbou dané Služby. Kroky objednávkového procesu jednotlivých Služeb jsme se pro Vás snažili co nejvíce zjednodušit, ale přesto mají jednotlivé Služby některé kroky specifické. Věnujte proto pozornost těmto odlišnostem, aby vše proběhlo řádně a úspěšně došlo k aktivaci zvolené Služby.
3.2. Shoptet Pay Služby může užívat kdokoliv, kdo tuto Smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a má vytvořený uživatelský účet na Shoptet Platformě. Poskytování Služeb je ale regulováno předpisy zejména na poli AML a platebních služeb a KYC požadavky finančních institucí a poskytovatelů platebních metod. Před zahájením jejich poskytování proto musíte podstoupit tzv. onboarding proces specifikovaný dále v tomto článku. Ten spočívá zejména v tom, že příslušnému Partnerskému poskytovateli Služby poskytnete vyžádané informace. Úspěšně zakončený onboarding proces může být završen tím, že s Vámi Partnerský poskytovatel uzavře Smlouvu o poskytování Služby a daná Služba Vám bude aktivována. Nemusíte se ale bát žádné složité administrativy, v rámci Shoptet Pay Služeb můžete Partnerským poskytovatelům nezbytné informace pohodlně předat.
3.3. Za tímto účelem po Vás budeme potřebovat vyplnit informace uvedené v čl. 7.2, resp. čl. 8.2 a čl. 8.3 Podmínek, případně pokud jste Nám je již poskytli při tvorbě E-shopu, tak potvrdit či upravit.
3.4. Služby smíte využívat pouze k přijímání plateb za zboží a služby, které prodáváte přímo Vy a pro jejichž platbu chcete Služby využívat. Proto potřebujeme, abyste Nám sdělili druh prodávaného zboží a služeb. V případě, že se druh prodávaného zboží či služeb v budoucnu jakkoli změní, jste povinni Nás o tom informovat do 3 dnů od této změny.
3.5. Abyste mohli Služby užívat, musíte mít v E-shopu zveřejněny:
a) obchodní podmínky obsahující vaši identifikaci, popis zboží a služeb, uvedení způsobů platby za zboží a služby, informace o dodání zboží a služeb včetně informací o délce dodání, informace o uplatnění práv z vad, odstoupení od smlouvy a vrácení zboží včetně procesů, jak lze zboží a služby vrátit a informace o případných třetích osobách, které jsou zapojeny do procesu dodání zboží a služeb;
b) dokument upravující zpracování osobních údajů, který obsahuje veškeré náležitosti dle aktuálně platné a účinné legislativy;
c) kontaktní informace, které musí obsahovat alespoň vaše identifikační údaje vyžadované právními předpisy, e-mailovou adresu a telefonní číslo; a
d) veškeré další informace pro spotřebitele povinně zveřejňované v souladu s právními předpisy.
3.6. Abyste si objednali Shoptet Pay Služby, musíte v prvním kroku objednávky stisknout tlačítko „Objednat Shoptet Pay“, či tlačítko s obdobným názvem a významem, v příslušné sekci administrace vašeho E-shopu (sekce Shoptet Pay), čímž zároveň učiníte první krok k objednávce Vámi zvolených Služeb, a zavážete se k úhradě ceny Shoptet Pay Služby a zvolených Služeb. Pokud jste si Shoptet Pay Služby objednali již dříve, můžete si objednat i další ze Služeb v příslušené sekci administrace vašeho E-shopu stisknutím příslušeného tlačítka k objednávce Vámi požadované Služby. Předtím musíte ovšem vyjádřit svůj souhlas s těmito Podmínkami včetně Ceníku, ledaže jste tak již učinili dříve, a při objednání jednotlivých Služeb rovněž v souvislosti s jednotlivými Službami další podmínky a dokumenty, jak bude uvedeno níže.
3.7. Následně se však objednávkový proces jednotlivých Služeb liší. Proto v následujících čl. 3.8 až 3.10 naleznete postup pro objednávku Služeb Online platby kartou, ve čl. 3.11 až 3.12 postup pro objednávku Služeb Propojení s bankou a ve čl. 3.13 až 3.15 postup pro objednávku Služby Online bankovních převodů.

Specifické kroky objednávky Služeb Online platby kartou (čl. 3.8 a čl. 3.10)
3.8. Jak jsme avizovali výše, před objednáním jednotlivých Služeb musíte krom Podmínek včetně Ceníku odsouhlasit podmínky a dokumenty související s jednotlivými Službami. V případě Služeb Online platby kartou musíte odsouhlasit Adyen Podmínky, související Seznam zakázaného zboží a služeb a Podmínky Google Pay. Po jejich odsouhlasení budete moci přistoupit ke krokům objednávky Služeb Online platby kartou.
3.9. Pro objednání Služeb Online platby kartou stisknutím příslušného objednávkového tlačítka se Vám otevře jako další krok objednávky objednávkový formulář. I v tomto kroku se Vám snažíme vše co nejvíce zjednodušit, a proto obsahuje objednávkový formulář již předvyplněné informace, jak je máte v nastavení vašeho E-shopu uvedené, nebo je propíšeme z veřejně dostupných rejstříků. Je však na Vás, abyste si tyto informace zkontrolovali a doplnili, za správnost a úplnost údajů uvedených v rámci objednávky odpovídáte Vy. V objednávkovém formuláři je nutné mít zapotřebí vyplněné následující údaje:
a) v první části fakturační údaje a Vámi prodávané zboží a služby;
b) v druhé části pro nastavení vašeho bankovního účtu pro vyplácení peněžních prostředků:
• pro každou výplatu peněžních prostředků v jedné měně můžete mít nastavený pouze jeden účet;
• budete-li chtít přidat účet, jednoduše tak učiníte stiskem tlačítka „Přidat účet“, kdy budete navedeni k dalšímu postupu;
c) ve třetí části údaje osobní údaje pro ověření AML;
• jste-li fyzickou osobou, musí být vyplněny údaje o Vás jako fyzické osobě;
• jste-li právnickou osobou, pak musí být vyplněny údaje o skutečném/ých majiteli/ích a členech statutárního orgánu.
Po vyplnění objednávkového formuláře odešlete objednávku Shoptet Pay Služeb, resp. Služeb Online platby kartou stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“.
3.10. Odesláním objednávky dle čl. 3.8 dochází z naší strany zároveň ke zprostředkování příležitosti užívat Služby Online platby kartou. Po odeslání objednávky Vám na váš e-mail zašleme informaci o jejím přijetí, jejíž součástí budou všechny informace, které jste v rámci objednávky zadali. S tímto e-mailem vám také zašleme Podmínky, Seznam zakázaného zboží a služeb a Adyen Podmínky, jež jste si objednali. Zaslané Podmínky jsou vždy aktuální v den jejich zaslání, časem je ale můžeme změnit. E-mail zaslaný dle tohoto odstavce je přijetím objednávky Shoptet Pay Služeb, není ale přijetím objednávky Služeb.

Specifické kroky objednávky Služeb Propojení s bankou (čl. 3.11 a 3.12)
3.11. Také u Služeb Propojení s bankou bude nutné, abyste odsouhlasili nejen naše Podmínky včetně Ceníku, ale také podmínky a dokumentaci související s touto Službou. Zde se jedná o všeobecné obchodní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů společnosti Fino. Pro tuto Službu bude zapotřebí odsouhlasit v navazujících krocích objednávky také další podmínky a dokumentaci, ty však v rámci objednávkového procesu neodsouhlasujete nám.
3.12. Pro objednávku Služeb Propojení s bankou se vám po stisknutí objednávkového tlačítka neotevře objednávkový formulář, jako tomu bylo u Služeb Online platby kartou. Namísto toho v dalších krocích postupně:
a) budete vyzváni k výběru banky a bankovního účtu, který chcete propojit (zvolíte, zda se jedná o osobní či podnikatelský/firemní účet);
b) následně budete přesměrováni na aplikaci Salt Edge, kde vyjádříte svůj souhlas se Salt Edge Podmínky Propojení s bankou, podmínkami ochrany osobních údajů Salt Edge a s tím, aby Salt Edge a Fino s Námi sdíleli informace související s touto Službou;
c) poté budete přesměrováni na aplikaci Vámi zvolené banky k propojení, kde se přihlásíte a potvrdíte propojení účtu. V závislosti na bance Vám budou propojeny všechny účty, které u zvolené banky máte, nebo Vámi vybrané. V rámci potvrzení účtu k propojení budete muset projít autorizací (tzn. dvou-faktorovým ověřením);
Pokud vše proběhne správně, budete přesměrováni zpět do administrace E-shopu a budete e-mailem vyrozuměni o aktivaci této Služby.
Po úspěšné aktivaci služby propojení s bankou vždy dochází k odeslání e-mailu (jedná se o hlavní e-mail sloužící pro komunikaci s Shoptet) s pozvánkou k přístupu do klientské zóny našeho partnera Saltedge poskytující službu Propojení s bankou. Zde je možnost spravovat všechna propojení včetně náhledu na historii transakcí a zůstatků jednotlivých účtů.

Specifické kroky objednávky Služeb Online bankovních převodů (čl. 3.13 a 3.15)
3.13. Stejně jako v případě Služeb Propojení s bankou budete muset u Služeb Online bankovních převodů odsouhlasit všeobecné obchodní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů společnosti Fino. A stejně tak bude pro tuto Službu zapotřebí odsouhlasit v navazujících krocích objednávky další podmínky a dokumentaci, ty však i v tomto případě v rámci objednávkového procesu neodsouhlasujete nám.
3.14. Po odsouhlasení uvedené dokumentace v čl. 3.13 musíte potvrdit/vyplnit:
a) vaše fakturační údaje a Vámi prodávané zboží a služby;
b) osobní údaje o pro ověření AML;
• jste-li fyzickou osobou, musí být vyplněny údaje o Vás jako fyzické osobě;
• jste-li právnickou osobou, pak musí být vyplněny údaje o skutečném/ých majiteli/ích a členech statutárního orgánu.
Některé tyto informace pro Vás již předvyplníme, jak je máte v nastavení vašeho E-shopu uvedené, nebo je propíšeme z veřejně dostupných rejstříků. Je však na Vás, abyste si tyto informace zkontrolovali a doplnili, za správnost a úplnost údajů vyplněných v objednávkovém formuláři odpovídáte Vy.
3.15. V návaznosti na postup dle čl. 3.13 a 3.14 v dalších krocích:
a) vyberete banku a bankovní účet, který chcete propojit (zvolíte, zda se jedná o osobní či podnikatelský/firemní účet);
b) následně budete přesměrováni na aplikaci Salt Edge, kde vyjádříte svůj souhlas s tím, aby Salt Edge a Fino s Námi sdíleli informace související s touto Službou;
c) poté budete přesměrováni na aplikaci Vámi vybrané banky, kde se přihlásíte a provedete autorizaci (tzn. dvou-faktorové ověření).
Pokud vše proběhne správně, budete přesměrováni zpět do administrace E-shopu, a My a Salt Edge zahájíme naše interní procesy, které jsou před aktivací této Služby nutné provést. Jakmile budou s kladným výsledkem dokončeny, budou Vám přidány Online bankovní převody platební možnosti vašeho E-shopu e-mailem Vás vyrozumíme o uzavření Smlouvy o poskytování Služby a dojde k aktivaci Služeb Online bankovních převodů. S e-mailem potvrzujícím úspěšnou objednávku vám zašleme i dokumentaci, kterou jste nám v rámci objednávkového procesu odsouhlasili.
3.16. Upozorňujeme Vás, že My Vám pouze zprostředkováváme možnost uzavřít s Partnerskými poskytovateli Smlouvu o poskytování Služeb a Partnerští poskytovatelé nejsou povinni Smlouvu o poskytování Služeb uzavřít. Pro to, abyste mohli úspěšně smluvní vztah s Partnerskými poskytovateli (a též s Fino) uzavřít, mohou tyto osoby požadovat, abyste přistoupili na jejich smluvní podmínky a schválili nebo vzali na vědomí některá další pravidla (jako např. zásady zpracování osobních údajů apod.). Partnerští poskytovatelé mohou kdykoli na základě vlastního uvážení, a to i bez uvedení důvodu, rozhodnout o odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytování Služeb, a nedojde tak k aktivaci dané Služby. Pokud takový případ nastane, budeme Vás o tom informovat.
3.17. Pokud Partnerský poskytovatel shledá, že onboarding proces proběhl v pořádku, zpravidla do 5 dnů od odeslání objednávky potvrdí objednávku Služeb a tímto potvrzením dojde k uzavření Smlouvy o poskytování Služby. O tom Vás budeme informovat zasláním potvrzovacího e-mailu.
3.18. Namísto potvrzení objednávky nebo odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytování Služeb si může Partnerský poskytovatel vyžádat doplnění nebo opravu poskytnutých informací. Pokud se tak stane, budeme Vás My nebo Partnerský poskytovatel kontaktovat. Po doplnění informací se v odpovídajícím rozsahu opakuje postup dle čl. 3.10 – 3.17.

4. DEAKTIVACE A OPĚTOVNÁ AKTIVACE SLUŽEB
4.1. Chápeme, že se u Vás může něco změnit, a že budete chtít zrušit (deaktivovat) některé z vašich aktivních Služeb, můžete tak učinit postupem dle tohoto článku.
4.2. Pokud již nebude chtít využívat Služby Online platby kartou, nebo Služby Online bankovních převodů, můžete skrýt tyto Služby jako platební metody v administraci E-shopu, v sekci „Nastavení dopravy a platby“ -> „Nastavení plateb“.
4.3. Pokud budete chtít deaktivovat Služby Propojení s bankou, v administraci E-shopu v sekci Shoptet Pay Služby v nastavení Služeb Propojení s bankou stisknutím tlačítka „Deaktivovat službu“. Jelikož za tuto Službu platíte Odměnu jako měsíční paušální částku měsíčně dopředu na základě zálohového daňového dokladu – faktury, za měsíc (fakturační období), ve kterém tuto Službu deaktivujete, nemáte nárok na vrácení žádné částky. Pokud jste však uhradili Odměnu za další fakturační období (následující měsíc), a deaktivaci provedli ještě před tímto následujícím měsícem, můžete Nás před začátkem tohoto následujícího měsíce požádat o vrácení částky za toto další fakturační období.
4.4. V případě deaktivace Služeb výše uvedeným postupem již daná Služba není Aktivní Službou. Službu je ovšem možné opět aktivovat. Pro opětovnou aktivaci Služby Online platby kartou a Služby Online bankovních převodů musíte opět ve stejné sekci administrace E-shopu, v jaké jste je skryli, danou Službu zviditelnit pro zákazníky vašeho E-shopu. Pro opětovnou aktivaci Služby Propojení s bankou bude nutné ve stejné sekci administrace E-shopu stisknout tlačítko „Znovu aktivovat“. V případě opětovné aktivace Služby Propojení s bankou Nám tím zároveň opětovně poskytujete zmocnění jednat vaším jménem ve vztahu k Salt Edge v rozsahu uvedeném v čl. 6.6..

5. ODMĚNA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB
5.1. Cena za užívání Shoptet Pay Služeb je zahrnuta v ceně za užívání Shoptetu (tarifu dle https://www.shoptet.cz/cenik/, který od Nás již odebíráte).
5.2. Za zprostředkování příležitosti uzavřít Smlouvu o poskytování Služeb a užívat Služby Nám však náleží Odměna, jejíž výše je uvedena v Ceníku. Tuto naši Odměnu Vám budeme účtovat nad rámec případné odměny, kterou může za poskytování příslušné Služby od Vás požadovat příslušný Partnerský poskytovatel nebo Fino. Obdobně jako v případě objednávky Služeb, i zde se naše Odměna za zprostředkování Služeb a její vypořádání v některých aspektech liší. Veškeré částky uváděné v Ceníku a jiných našich materiálech jsou uvedeny bez DPH. Případnou DPH Vám naúčtujeme nad rámec Odměny uvedené v Ceníku dle účinných právních předpisů a Vy se zavazujete ji zaplatit.
5.3. Odměna za zprostředkování Služby Online platby kartou se odvíjí od hodnoty a počtu plateb učiněných prostřednictvím této Služby a dále od počtu Adyenem provedených výplat Vašich prostředků, Vrácení plateb a Chargebacků. Závisí také na tarifu sjednaném pro provozování E-shopu. Odměna Vám bude stržena automaticky. Na základě výpisu Nám tedy nemusíte nic hradit. S postupem uvedeným v tomto odstavci a s tím, že můžeme dát Partnerskému poskytovateli příkaz ke stržení naší Odměny, výslovně souhlasíte.
5.4. Odměna za zprostředkování Služby Propojení s bankou je stanovena jako paušální částka splatná měsíčně. Tato Odměna se hradí pro každé fakturační období zálohově dopředu a bude Vám účtována spolu s cenou za užívání služeb naší Shoptet Platformy na základě Námi vystaveného zálohového daňového dokladu – faktury. Tato Odměna bude na faktuře uváděna jako i jiné Námi poskytované doplňky, které využíváte. Odměna za zprostředkování Služby Propojení s bankou Nám náleží již ode dne následujícího po dni, ve kterém Vám byla tato Služba aktivována. Proto bude první faktura obsahovat vyúčtování zálohy této Odměny nejen za následující fakturační období, ale také v alikvotní výši z nastaveného paušálu Odměny za měsíc, ve kterém je první faktura vystavována a případně i v alikvotní výši z nastaveného paušálu Odměny za měsíc předcházející, pokud byla tato Služba aktivována ještě v předchozím měsíci, ale až po vystavení faktury v předcházejícím měsíci.
5.5. Odměna za zprostředkování Služby Online bankovních převodů se odvíjí od hodnoty platby učiněné prostřednictvím Online bankovních převodů. Tato Odměna se hradí vždy za již provedené platby a bude Vám účtována spolu s cenou za užívání služeb naší Shoptet Platformy na základě Námi vystaveného zálohového daňového dokladu – faktury. Odměna za zprostředkování Služby Online bankovních převodů bude na faktuře uváděna jako jednorázová položka, tzv. extrapráce. Každou platbu provedenou prostřednictvím Online bankovních převodů na vašem E-shopu budeme evidovat, a fakturou Vám vyúčtujeme v souhrnu Odměnu stanovenou na základě všech provedených plateb prostřednictvím Služby Online bankovních převodů, jež jsme Vám dosud jinak nevyúčtovali.
5.6. Berte prosím na vědomí, že v případě Chargebacku ani Vrácení platby (Refundu) Vám nebudeme vracet Odměnu, jelikož jsme Vám řádně zprostředkovali příležitosti užívat Služby. Odměnu Vám nebudeme vracet ani v případě, že byl Chargeback proveden nesprávně. Její náhradu tak musíte příp. požadovat přímo po vašem zákazníkovi.
5.7. Ceník a s ním spojenou výši Odměny a způsob jejího výpočtu můžeme kdykoliv změnit. Pokud tak učiníme, oznámíme Vám změnu na našich webových stránkách nebo v administraci E-shopu alespoň 1 měsíc před její účinností.
5.8. Nárok na zaplacení Odměny Nám vzniká v okamžiku provedení každé jednotlivé platby (případně výplaty prostředků, Vrácení platby nebo Chargebacku) prostřednictvím Služeb, s výjimkou Služeb Propojení s bankou, kdy Nám Odměna náleží za každé fakturační období, ve kterém je tato Služba aktivní, vyjma alikvotní částky za první měsíc po aktivaci. V souladu se zvolenou frekvencí vyplácení prostředků na váš platební účet Vám budeme zasílat výpis provedených plateb (případně výplat prostředků, Vrácení platby nebo Chargebacku) spolu s výší naší Odměny. Seznam všech provedených transakcí najdete také v administraci Služeb.
5.9. V některých případech Vám poskytneme slevu z Odměny. Aktuální slevy a podmínky jejich získání naleznete uvedené v Ceníku.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE OBECNĚ KE SLUŽBÁM
6.1. Jak jsme uvedli již výše v Podmínkách, Služby jsou regulovány předpisy týkajícími se AML („anti-money laundering“ neboli „proti praní špinavých peněz“), poskytování platebních služeb (Adyenem či Fino na základě jejich licence), KYC („know your customer“ neboli „poznej svého zákazníka“) a jinými požadavky finančních institucí a poskytovatelů platebních metod (scheme owners). Proto jsou i na vaše užívání Služeb kladeny vyšší právní nároky. Ač řada z nich plyne přímo z právních předpisů, Smlouvy o poskytování Služby a Podmínek Služeb, ty hlavní společné všem Službám shrnujeme v tomto článku, abyste je nemuseli složitě hledat. Protože však každá Služba je specifická, je potřeba splňovat ve vztahu k jednotlivým Službám i další specifické podmínky, jejichž shrnutí navazují v dalších článcích.
6.2. Zavazujete se, že nebudete Služby užívat pro prodej zboží nebo služeb uvedených v Seznamu zakázaného zboží a služeb vztahujícího se k dané Službě. Dále nesmíte Služby užívat pro prodej jiného zboží nebo služeb, než které jste uvedli v objednávce. Zároveň musíte zajistit, aby Služby nebyly využity podvodně nebo ke spáchání trestného činu či jinak v rozporu se zákonem, nebo způsobem, kterým by došlo k poškození nebo by mohlo dojít k poškození dobrého jména Partnerských poskytovatelů, Fina (zvláště pak jejich veřejnoprávních oprávnění k poskytování platebních služeb) nebo samotných Služeb. Nesmíte ani žádným způsobem navodit dojem, že vaše zboží a služby či E-shop jsou poskytovány Partnerskými poskytovateli či Fino, nebo jimi byli zkontrolovány, testovány či schváleny. Nesplnění těchto vašich povinností může vyústit v pozastavení poskytování Služeb, nebo eventuálně i k jejich zrušení.
6.3. Zároveň máte povinnost všemi možnými prostředky zabránit tomu, aby prostřednictvím Služeb docházelo k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Upozorňujeme Vás, že pokud Partnerští poskytovatelé nebo My získáme podezření, že jsou Služby užívány výše uvedeným způsobem, jsou Partnerští poskytovatelé oprávněni podezřelé platby neprovést a oznámit toto podezření příslušným orgánům. Pokud se prokáže, že vlivem nedodržení vašich zákonných či smluvních povinností platby prováděné pomocí Služeb byly podvodné či vedly k naplnění skutkové podstaty trestného činu nebo že prostřednictvím Služeb došlo k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, zaplatíte Nám smluvní pokutu 100 000 Kč.
6.4. Pokud budete užívat Služby v rozporu s Podmínkami, Smlouvou o poskytování Služeb, Podmínkami Služeb a dalšími vašimi dohodami s Partnerskými poskytovateli, Pravidly platebního schématu, Regulatorními předpisy nebo jinými aplikovatelnými právními předpisy a dohodami, hrozí sankce nejen Vám, ale též Partnerským poskytovatelům, Finu a Nám (zejména z příslušných smluv, které jsme s Partnerskými poskytovateli uzavřeli). Tyto sankce mohou být uloženy například za užívání Služeb pro platbu za jiné zboží a služby než předem výslovně schválené, zboží a služby zakázané právními předpisy, Regulatorními předpisy nebo Pravidly platebního schématu (např. zbraně nebo drogy), používání platebních metod ve prospěch třetí strany/přeprodej užívání platebních metod třetím stranám (povolení užívat platební služby z vaší strany se váže pouze k vaší osobě), nadměrný podíl Chargebacků, Vrácení plateb (refundů), porušení bezpečnostních pravidel nebo důvěrnosti platebních údajů zákazníků nebo za podvodné jednání vůči zákazníkům. Výše těchto sankcí se může pohybovat v řádu až milionů korun za jednotlivé porušení. Pokud My budeme povinni uhradit jakékoliv sankce či škodu Partnerským poskytovatelům nebo jiným třetím stranám v důsledku vašeho užívání Služeb v rozporu s Podmínkami, Smlouvou o poskytování Služeb, Podmínkami Služeb a dalšími vašimi dohodami s Partnerskými poskytovateli, Pravidly platebních schémat, Regulatorními předpisy nebo jinými aplikovatelnými právními předpisy a dohodami, tyto sankce a náhradu škody Nám nahradíte, a to zejm. tak, že příslušnou částku v příslušné měně zaplatíte na naši písemnou výzvu do 5 dnů od jejího odeslání přímo Vy Námi určenému subjektu. Kromě toho jste povinni poskytnout Nám veškerou součinnost za účelem prošetření okolností souvisejících s dodržováním Podmínek, Smlouvy o poskytování Služeb, Podmínek Služeb a dalšími vašimi dohodami s Partnerskými poskytovateli, Pravidel platebních schémat, Regulatorních předpisů nebo jiných aplikovatelných právních předpisů a dohod a nápravy jejich případných porušení.
6.5. Jak je u Nás dobrým zvykem, budeme Vám poskytovat podporu a rady při užívání Služeb, a to stejným způsobem, jako činíme v případě provozování E-shopu. S ohledem na specifika Služeb Vám ale nejsme schopni garantovat jejich dostupnost. Upozorňujeme Vás, že Partnerští poskytovatelé mohou poskytování Služeb kdykoli omezit nebo pozastavit, a to i bez udání důvodu a bez povinnosti poskytnout jakoukoliv kompenzaci. O omezení či pozastavení Vás však vždy budeme informovat (za předpokladu, že o tom sami budeme příslušným Partnerským poskytovatelem informováni).
6.6. Uzavřením Smlouvy souhlasíte s tím, že budeme vystupovat jako váš zástupce při jednání s Partnerskými poskytovateli. Za tímto účelem Nás zmocňujete k tomu, abychom Vás zastupovali ve všech právních věcech a při všech jednáních s Partnerskými poskytovateli souvisejících s užíváním Služeb, zejména abychom Partnerským poskytovatelům předávali vyžádané informace a dokumenty, přistupovali k vašim datům zpracovávaným Partnerskými poskytovateli a dávali vaším jménem Partnerským poskytovatelům pokyny k poskytování Služeb, zejména v případě Služby Online platby kartou k vyplácení prostředků a nastavení nástroje pro detekci podvodů a obdobně v případě Služby Online bankovních převodů. Veškeré naše aktivity prováděné vůči Partnerským poskytovatelům v souvislosti s vaším užíváním Služeb budou Partnerskými poskytovateli považovány za provedené Vámi, prostřednictvím našeho zmocnění. Toto zmocnění jste oprávněni odvolat, avšak nikoli před tím, co příslušnou Službu deaktivujete ve své administraci.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI VE VZTAHU K SLUŽBÁM ONLINE PLATBY KARTOU
7.1. Jelikož je součástí Shoptet Pay Služby poskytování zákaznické podpory, reportování a dalších služeb, k jejichž poskytování potřebujeme vědět o prováděných platbách, poskytujete Nám svolení přistupovat k datům o prováděných platbách, tak abychom je mohli předat Adyenu, a udělujete Nám souhlas s jejich použitím za účelem poskytování Shoptet Pay Služeb. Kromě toho se zavazujete poskytovat Nám i veškeré další informace, které si za účelem poskytování Shoptet Pay Služeb vyžádáme.
7.2. Aby Vám mohly být poskytnuty Služby Online platby kartou, na vyžádání jste povinni Nám a Adyenu poskytnout zejména informace uvedené v následující tabulce. Jejich rozsah závisí na tom, zda jste fyzická nebo právnická osoba a jaký je váš kumulativní obrat plateb zpracovaných prostřednictvím Služeb Online platby kartou, tak jak jsou definovány v Adyen Podmínkách. Povinnost poskytnout informace musíte splnit do 14 dnů od dosažení příslušné úrovně popsané v tabulce. Nemusíte se ale bát, že by Vám něco uniklo a informace jste zapomněli poskytnout. Před dosažením další úrovně Vás budeme informovat a zároveň Vám poskytneme odkaz na rozhraní Adyen Platformy, prostřednictvím které požadované informace nahrajete přímo Adyenu, aniž bychom k nim My měli přístup.

Obrat   Údaje, které Nám poskytnete, pokud jste fyzická osoba  Údaje, které Nám poskytnete, pokud jste právnická osoba 
Úroveň 0 

Stav před odesláním objednávky Adyen Služeb 

 • Jméno a příjmení, pohlaví, e-mail, adresa bydliště včetně země 
 • Další údaje požadované dle čl. 2 Podmínek 
 • Název společnosti, e-mail, adresa sídla včetně země 
 • Údaje o skutečných vlastnících – jméno, příjmení a země bydliště 
 • Další údaje požadované dle čl. 2 Podmínek 
Úroveň 1 

Započetí přijímání plateb prostřednictvím Adyen Služeb 

 • Datum narození 
 • Adresa sídla, IČO 
Úroveň 2 

Obrat 1 000 – 4 999,99 EUR 

 • Kopie dokladu totožnosti s fotografií 
 • Kopie dokladu totožnosti skutečného majitele s fotografií 
Úroveň 3 

Obrat 5 000 EUR a více 

 • Bankovní výpis z účtu uvedeného pro vyplácení prostředků  
 • Bankovní výpis z účtu uvedeného v pro vyplácení prostředků  

7.3. Upozorňujeme Vás, že jakmile dosáhnete některé z výše uvedených úrovní, může Vám Adyen odmítnout vyplatit Vaše prostředky, dokud Adyenu nedodáte a Adyen si neověří informace spojené s touto úrovní. Pokud informace nedodáte ani do 30 dnů od dosažení příslušné úrovně, může Adyen pozastavit poskytování Služeb Online platby kartou (tedy nebude možné provádět žádné úhrady). A pokud informace neposkytnete ani do 42 dnů od dosažení příslušné úrovně, může Adyen poskytování Služeb Online platby kartou ukončit a všechny platby, které Vám do té doby nebyly vyplaceny, vrátit vašim zákazníkům.
7.4. Vezměte však na vědomí, že Adyen si vás ztotožňuje pro účely zařazení do jednotlivých úrovní pomocí vašeho čísla bankovního účtu. Pokud se stane, že máte více svých uživatelský účtů na naší Shoptet Platformě v rámci vícero svých projektů a pro každý využíváte samostatně Shoptet Pay Služby, avšak pro účely Adyen Služeb uvedete vždy stejný bankovní účet, budete automaticky Adyenem zařazeni do úrovně 3 pro všechny takto objednané Shoptet Pay Služby.
7.5. Pokud dojde k jakékoli změně právních předpisů, na základě které budeme My nebo Adyen nuceni od Vás požadovat doplnění jakýchkoli dalších informací či dokladů, jste povinni Nám tyto informace či doklady na naši písemnou výzvu a v Námi určené lhůtě dodat. Upozorňujeme Vás, že do doby, než je obdržíme, může Adyen pozastavit poskytování Služeb Online platby kartou (tedy nebude možné provádět žádné úhrady), či poskytování Služeb Online platby kartou ukončit.
7.6. Při užívání Služeb Online platby kartou jste povinni užívat správný MCC kód (Kód kategorie obchodníka), dodržovat Smlouvu o poskytování platebních služeb Adyenem a další vaše dohody s Adyenem, Pravidla platebních schémat a další aplikovatelné právní předpisy. Dodržování povinností podle tohoto odstavce můžeme monitorovat prostřednictvím našich interních systémů. Pokud zjistíme, že užíváte Služby Online platby kartou v rozporu s tímto odstavcem, zaplatíte Nám smluvní pokutu 100 000 Kč.
7.7. Jste povinni provést taková bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít ke zneužití platebních karet vašich zákazníků či údajů z jejich platebních karet. V této souvislosti prohlašujete, že dodržujete a po celou dobu užívání Služeb Online platby kartou budete dodržovat PCI DSS Standardy dostupné v originálním znění na adrese https://www.pcisecuritystandards.org/document_library, zkrácený výčet pravidel v českém jazyce je poté dostupný na https://www.pcistandard.cz/pcidss/#PCIreqR. K potvrzení souladu s PCI DSS standardy jste povinni vyplnit takzvaný SAQ dotazník. Bez jeho vyplnění nebude možné proces uzavření Smlouvy o poskytování platebních služeb Adyenem dokončit. Udělujete Nám plnou moc k tomu, abychom první SAQ dotazník vyplnili a potvrdili za Vás, Vy však i nadále zcela odpovídáte za dodržování PCI DSS standardů. SAQ dotazník je následně třeba vyplnit každý rok znovu, na tato další vyplnění se již plná moc nevztahuje a dotazník musíte vyplnit Vy sami.
7.8. V rámci Služeb Online platby kartou bude moci váš zákazník též uložit údaje o platební kartě, aby je nemusel vždy zadávat znovu. Zákazník však vždy musí zadat CVV/CVC kód a platba bude ověřena dle platných pravidel vyplývající z nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace . O tom, že si může zákazník údaje o kartě uložit, a zároveň o tom, že může tyto uložené údaje vždy vymazat, musíte zákazníka řádně informovat. My k údajům o platební kartě přístup nemáme.
7.9. V Adyen Podmínkách se dozvíte, jak si můžete sami nastavit vyplácení Vašich prostředků na váš platební účet. Uzavřením Smlouvy Nám udělujete souhlas k tomu, abychom za Vás mohli intervaly vyplácení Vašich prostředků měnit. Pokud Adyen provede Chargeback z našich prostředků (například z důvodu nedostatečného zůstatku Vašich prostředků), nahradíte Nám tyto prostředky na naši písemnou výzvu do 24 hodin od jejího doručení (viz čl. 7.3. Podmínek). V případě prodlení s jejich nahrazením jste povinni Nám uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7.10. Abychom minimalizovali množství případů, kdy Adyen po Nás požaduje zaplacení Chargebacků a jiných poplatků za Vás, jste v případě vrácení či reklamace zboží a služeb ze strany zákazníka povinni vrátit peněžní prostředky přijaté prostřednictvím Služeb Online platby kartou stejnou cestou, jakou jste je získali. V případě, že jako způsob úhrady byla zvolena platba kartou, musíte provést v Adyen administraci Vrácení platby (Refund), nikoliv vracet peníze převodem na účet nebo hotově. Pro účely reklamací jste povinni uchovávat doklady vztahující se k transakci (fakturace, dodejka a další) po dobu 3 let ode dne jejího zaúčtování. Doklady jste povinni Nám na vlastní náklady na vyžádání dodat do 3 pracovních dnů od obdržení naší písemné výzvy. Nejsou-li doklady v českém nebo anglickém jazyce, můžeme Vás požádat o jejich překlad do českého nebo anglického jazyka na váš náklad. Jsme oprávněni Vámi poskytnuté doklady sdílet s Adyenem, karetními asociacemi a společnostmi či vydavateli platebních karet.
7.11. Důrazně Vám doporučujeme seznámit se s aktuálními Pravidly platebních schémat a pravidelně kontrolovat jejich změny. Bližší informace o Pravidlech platebních schémat můžete nelézt například na adrese: https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-rules.pdf nebo https://www.visa.co.uk/about-visa/visa-in-europe.html#2.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI VE VZTAHU K SLUŽBĚ ONLINE BANKOVNÍCH PŘEVODŮ
8.1. Aby Vám mohly být poskytovány Služby Online bankovních převodů, je zapotřebí splnit specifické podmínky, které Salt Edge vyžaduje.
8.2. Pro účely poskytování Služeb Online bankovních převodů musíme ověřit váš IBAN a ověřený IBAN předat Salt Edge. Proto se zavazujete, že Nám poskytnete informace o vašem IBANu a veškerou součinnost, abychom mohli ověřit, že je skutečně váš. Současně se zavazujete, že po celou dobu, kdy bude příslušný IBAN registrován v administraci vašeho E-shopu, bude příslušný platební účet, ke kterému se tento IBAN váže, ve vašem vlastnictví a pod vaší svrchovanou kontrolou, přičemž kdyby mělo dojít k jakékoliv změně, bez prodlení Nás o tom informujete, poskytnete Nám váš nový IBAN a opět Nám poskytnete součinnost k jeho ověření. Pokud povinnosti ujednané v tomto odstavci porušíte, zaplatíte Nám smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
8.3. Pro účely souhlasu Salt Edge a uzavření Smlouvy o poskytování Online bankovních převodů Salt Edgem, jste povinni Nám poskytnout níže uvedené informace, které v souladu s naším zmocněním předáme Salt Edge. Pokud jste Nám již tyto informace poskytli, jste Nás pouze povinni informovat o jakýchkoliv změnách těchto údajů. Jedná se o:
• celé vaše jméno a příjmení, vystupujete-li jako fyzická osoba, nebo vaši obchodní firmu, vystupujete-li jako právnická osoba, a vaši adresu sídla, identifikační číslo, webové stránky, název vašeho E-shopu;
• jste-li právnickou osobou, informace o osobách ve vedení vaší společnosti a vašem skutečném majiteli, jako jsou jméno a příjmení, datum narození a státní občanství;
• informaci o druzích zboží a služeb, které budete v rámci Služby Online bankovních převodů nabízet;
• kopii vašeho podnikatelského oprávnění, pokud není veřejně dostupné prostřednictvím internetu, pokud prostřednictvím Služeb Online bankovních převodů prodáváte zboží či služby, ke kterým takové veřejnoprávní oprávnění potřebujete.
V případě změn uvedených údajů Nám musíte jejich změnu neprodleně oznámit, abychom o tom mohli informovat Salt Edge. V opačném případě Vám Salt Edge může poskytování Služeb Online bankovních převodů pozastavit nebo i zrušit písemnou výpovědí doručenou Nám, zejména pokud se jedná o významné informace, na základě kterých Salt Edge s Vámi vstoupil do smluvního vztahu.
8.4. Souhlasem s těmito Podmínkami berete na vědomí a souhlasíte, že jsme odpovědni pouze za:
• vývoj, užití, zákaznickou a technickou podporu, distribuci přístupu k, provozování a zajištění dostupnosti a zabezpečení Shoptet Platformy;
• získání a uchování po dobu trvání našeho smluvního vztahu se Salt Edge všech nezbytných pravomocí a oprávnění, včetně všech povolení, licencí, souhlasů, franšíz nebo veřejnoprávních oprávnění, vyžadovaných k plnění našich závazků ze Salt Edge Podmínek Online bankovních převodů, podnikat, uvést na trh a poskytnout Vám Shoptet Pay Služby ;
• organizační zajištění všech vašich AML, KYC kontrol a ověření ve vztahu k Salt Edge, která jsou s ohledem k naší oblasti podnikání obvyklá, a zajištění vašeho souhlasu se Salt Edge Podmínkami Online bankovních převodů předtím, než Vám Online bankovní převody umožníme využívat jako platební metodu;
a jakékoliv odpovědnosti z toho plynoucí.
8.5. A dále také berete na vědomí a souhlasíte, že jakmile váš zákazník udělí souhlas s provedením platby prostřednictvím Služby Online bankovních převodů v souladu s Regulatorními předpisy, nemusí být možné svůj souhlas odvolat ani zrušit předmětný platební příkaz (nehledě na jeho povahu), a to ani kdyby údaje o platební transakci byly chybné, přičemž prohlašujete, že po Nás nebudete požadovat žádnou náhradu škody spojenou s nemožností odvolat zmíněný souhlas či zrušit předmětný platební příkaz zákazníka, ani při zrušení platby příslušným poskytovatelem platební služby.
8.6. Berete rovněž na vědomí, zavazujete se a souhlasíte, že jste odpovědni za:
• povahu, kvalitu a poskytnutí vašeho zboží a služeb, a za jakékoliv jejich uveřejnění, uvedení na trh, prodej, distribuci, dodání, podporu, Vrácení platby, poskytnutí náhradního plnění a vrácení vašeho zboží, a za všechny vedlejší služby, které vašim zákazníkům poskytnete;
• vývoj, užití, zákaznickou a technickou podporu, distribuci k přístupu, provozování a zajištění dostupnosti a zabezpečení vašeho E-shopu, ledaže se jedná o případy, kdy chyby E-shopu vznikly na straně naší Shoptet Platformy;
• určení, aplikování, posouzení, vybírání, oznamování, zasílání daňových a jiných poplatků aplikovatelných k vašemu prodeji zboží a služeb v souladu s příslušnými právními předpisy;
• dodržování všech právních předpisů aplikovatelných ke zveřejnění, uvádění na trh, distribuci a prodej vašeho zboží a služeb, a jejich dodávání pouze do zemí, do nichž můžete vaše zboží a služby na základě vašich oprávnění dodávat;
• získání a uchování všech nezbytných pravomocí a oprávnění, včetně povolení, licencí, souhlasů, franšíz nebo veřejnoprávních oprávnění, včetně všech oprávnění potřebných k vašemu podnikání a uvádění na trh, distribuování a prodeji vašeho zboží a služeb, zejména těch, ke kterým je zapotřebí zvláštního oprávnění, a to přinejmenším po dobu, kdy Vám je umožněno užívat Službu Online bankovních převodů k prodeji vašeho zboží a služeb, a informovat Nás neprodleně, a pokud možnost v předstihu, o jakémkoliv vypršení, odvolání nebo jiném zániku těchto vašich oprávnění;
• to, že prostřednictvím Služeb Online bankovních převodů budete prodávat pouze vaše zboží a služby způsobem, který (i) odpovídá dobrým mravům, (ii) není urážlivý a zavádějící, (iii) nevystavuje zákazníky nerozumnému riziku, (iv) nezkresluje vaši identitu a (v) poskytuje dopředu podstatné informace o vaší transakci se zákazníkem;
• sdělení zákazníkům, že mají možnost využít Online bankovní převody jako platební metodu v rámci vašich obchodních podmínek na E-shopu, jakož i za vysvětlení zákazníkům podmínek Vrácení plateb a Chargebacku;
• to, že o nemožnosti odvolání souhlasu či zrušení platebního příkazu informujete vaše zákazníky, jakož je i informujete, že v souladu se standardním postupem jsou veškeré požadavky na zrušení platebního příkazu řešeny mezi zákazníkem a jeho příslušným poskytovatelem platebních služeb podle smlouvy, kterou mají spolu uzavřenou;
• to, že ve vztahu k prodeji vašeho zboží a služeb prostřednictvím Online bankovních převodů poskytnete zákazníkům efektivní proces řešení jejich stížností a poskytnete jim účinné komunikační kanály (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla) a informace o časech, ve kterých Vás může zákazník vyhledat kvůli vaší podpoře a zkontaktovat Vás;
a jakékoliv odpovědnosti z toho plynoucí. Zároveň, v případě porušení vašich povinností, má Salt Edge právo kdykoliv přerušit poskytování Služeb Online bankovních převodů, a to písemnou výpovědí doručenou Nám, a Nám zaplatíte smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
8.7. Salt Edge nebude mít žádné informace o podrobnostech koupě vašeho zboží a služby placené prostřednictvím Online bankovních převodů, zejména tedy nemůže vědět, zda jsou všechny údaje přesné, úplné, a či je transakce typická nebo vhodná pro vaše či naše podnikání, nebo zda je podvodná či podezřelá ve smyslu AML nebo podobných regulací; jste odpovědni za vyhodnocení, zda je transakce chybná, podezřelá nebo podvodná, a neměla by proto být provedena.
8.8. My ani Salt Edge není povinen ověřovat identitu vašeho zákazníka, jejich způsobilost, nebo oprávnění provést transakci; jste zodpovědní za provedení řádného a odpovídajícího ověření vašeho zákazníka a celé transakce.
8.9. My ani Salt Edge není odpovědný za ověřování správnosti údajů platebního příkazu, jak je předán Salt Edge. Je na Vás, abyste tyto údaje ověřili ještě předtím, než budou předány Salt Edge. My neseme odpovědnost za předání osobních údajů, které jsou zahrnuty mezi údaji platebního příkazu Salt Edge, resp. zajištění, že toto předání proběhne v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.
8.10. Zavazujete se před realizací transakce prostřednictvím Online bankovních převodů (i) přesně a dostatečně sdělit vašemu zákazníkovi povahu transakce a částku, kterou uhradí v příslušné měně, (ii) nebo, pokud se má jednat o opakované provádění plateb na základě předplatného či jinou opakující se platbu, že bude zákazník účtován na pravidelné bázi a vysvětlit mu možnosti zrušení předplatného nebo zrušení jeho opakující se platby.
8.11. Vždy poskytnete zákazníkovi potvrzení o jím provedené transakci a údaje o doručení.
8.12. Jakmile Vás informujeme o stavu platby prostřednictvím Online bankovních převodů, sdělíte takovou informaci vašemu zákazníkovi.
8.13. Musíme Vás upozornit, že přestože obdržíme od Salt Edge informaci, že platební příkaz byl přijat, neznamená to, že daná platba bude příslušným poskytovatelem platebních služeb provedena. Zavazujete se proto před poskytnutím vašich služeb či zasláním vašeho zboží zákazníkovi ověřit si úspěšné přijetí odpovídající platby na váš účet. Rozhodnete-li se poskytnout vaše služby či zboží zákazníkovi, aniž byste si ověřili, že Vám byla odpovídající částka připsána na účet, jednáte výlučně na vlastní odpovědnost a My ani Salt Edge či Fino Vám neodpovídáme za žádnou škodu, která Vám takovým jednáním může vzniknout, resp. takového nároku se vzdáte. Rovněž je plně na vaši odpovědnost, že veškeré platební příkazy učiněné v rámci Služeb Online bankovních převodů se skutečně přijatými platbami na váš účet.
8.14. Jelikož se může stát, že platební příkaz nemusí být správně zpracován nebo může být proveden opožděně, se do pěti pracovních dnů od přijetí informace, že k takovému platebnímu příkazu došlo, zavazujete:
a) vrátit zákazníkovi, pokud platba byla provedena ve vyšší výši, než byl zadán platební příkaz, takový rozdíl, ať už v důsledku chyby Služeb Online bankovních převodů nebo příslušeného poskytovatele platebních služeb;
b) vrátit zákazníkovi jeho platbu, pokud byl platební příkaz učiněný prostřednictvím Online bankovních převodů proveden, ačkoliv byla transakce označena za „neprovedenou“, „zamítnutou“ či „neznámou“, apod., ať už v důsledku chyby Služeb Online bankovních převodů nebo příslušeného poskytovatele platebních služeb;
c) vrátit zákazníkovi jeho duplicitní platbu, pokud došlo k provedení duplicitní platby, ať už v důsledku chyby Služeb Online bankovních převodů nebo příslušeného poskytovatele platebních služeb.
8.15. Mohou nastat nicméně i jiné situace než popsané v předchozím odstavci v důsledku chybně provedeného platebního příkazu, a proto v případě:
a) kdy Vám bude na účet připsána nižší částka, než pro kterou byl učiněn platební příkaz, ať už v důsledku chyby Služeb Online bankovních převodů nebo příslušeného poskytovatele platebních služeb, je na Vás se dohodnout se zákazníkem na vzájemně přijatelném způsobu vymožení chybějícího rozdílu;
b) kdy dojde k úhradě jinému příjemci v důsledku chyby příslušeného poskytovatele platebních služeb, budete postupovat podle Regulatorních předpisů;
c) kdy dojde k úhradě jinému příjemci v důsledku chyby Služeb Online bankovních převodů, Salt Edge vrátí splatnou částku zákazníkovu příslušnému poskytovateli platebních služeb nebo na zákazníkův účet;
d) kdy došlo k provedení platby jinému příjemci v důsledku chyby na naší straně, je vymožení částky od nesprávného příjemce a Vrácení platby zákazníkovi na Nás, případně jinak zajistíme, aby nesprávný příjemce vrátil platbu zákazníkovi, přičemž budeme jednat, jak rychle to jen půjde.
8.16. Zavazujete se, že veškeré požadavky na Vrácení platby vašich zákazníků plynoucí z pozdně dodaných, neúplně dodaných či vůbec nedodaných nebo neposkytnutých služeb či zboží, a Vrácení plateb příslušných transakcí v souladu s vašimi aktuálními podmínkami, budete řešit bez zbytečného prodlení a efektivně, a v souladu s příslušnými právními předpisy.
8.17. Salt Edge může požadovat, abychom jim doložili uspokojivé důkazy prokazující, že splňujete výše uvedenou politiku Vracení plateb, a proto se zavazujte Nám bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů, poskytnout takové uspokojivé důkazy. Zároveň Nám udílíte oprávnění veškeré dokumenty a informace dále předat Salt Edge, resp. jeho prostřednictvím Fino. Pokud tyto důkazy neposkytnete, Salt Edge Vám může z vlastní vůle pozastavit poskytování Služby Online bankovních převodů nebo je může úplně ukončit.
8.18. Souhlasem s těmito Podmínkami udělujete Nám a (prostřednictvím udělení podlicence) Salt Edge omezené, nevýhradní, nepřevoditelné, bez možnosti dalšího sublicencování, bezúplatné a odvolatelné oprávnění užívat vaši obchodní firmu nebo obchodní označení, a to výhradně za účelem získání souhlasu vašeho zákazníka udělenému Finu v souladu s Regulatorními předpisy k provedení platebního příkazu za zákazníka, aby mohla být uskutečněna platba zadaná prostřednictvím Služby Online bankovních převodů.
8.19. Odpovědnost za poskytování podpory vašim zákazníkům v souvislosti s vaším E-shopem a vašim zbožím a službami, je také jen na Vás.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI VE VZTAHU K SLUŽEB PROPOJENÍ S BANKOU
9.1. Poskytnutí Služeb Propojení s bankou vyžaduje, abyste kromě uvedeného:
a) projevili výslovný souhlas se Službami Propojení s bankou v souladu s Regulatorními předpisy;
b) udělili souhlas, aby Fino v souladu s Regulatorními předpisy přistupovalo k vašemu platebnímu účtu u příslušného poskytovatele platebních služeb pro účely poskytování služby informování o stavu platebního účtu (Služeb Propojení s bankou);
c) souhlasili se všeobecnými obchodními podmínkami Fino dostupnými na https://www.saltedge.com/pages/fino_ais_terms a všeobecnými obchodními podmínkami Salt Edge dostupnými na https://www.saltedge.com/pages/dashboard_terms_of_service. Tyto všeobecné obchodní podmínky mohou Fino, resp. Salt Edge s ohledem na změny příslušných právních předpisů a vývoj poznatků v tomto odvětví služeb poskytovaných Finem, resp. Salt Edgem čas od času změnit, přičemž je na Vás si tyto změny ohlídat;
d) udělili pro účely Služeb Propojení s bankou souhlas se zpravováním osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.
9.2. Jelikož Nám nemůže tak zaručit Salt Edge, nemůžeme ani My Vám zaručit, že veškeré informace o stavu účtu poskytnuté v rámci Salt Edge Propojení s bankou budou vždy přesné, bezchybné, aktuální nebo úplné, nehledě na snahu Salt Edge tak učinit. Pokud se tak stane, vzdáváte se vůči Nám nároku na náhradu škody, která by Vám tím byla způsobena.

10. ODPOVĚDNOST STRAN
10.1. Neodpovídáme za vaši škodu včetně ušlého zisku a ani jinou újmu či vady způsobené:
a) vadami Shoptet Pay Služeb nebo Služeb, pokud je zapříčiníte Vy, třetí osoby nebo události vyšší moci,
b) vložením nesprávných údajů nebo souborů do Shoptet Pay Služeb nebo Služeb nebo vaším chybným postupem,
c) zásahy Vás nebo třetích osob do systémového programového vybavení a prostředí Shoptet Pay Služeb nebo Služeb,
d) nesprávnou funkčností technického vybavení, operačního systému nebo sítě nebo způsobenou programy třetích stran, které běží současně s programovým vybavením dodaným Námi,
e) ztrátou nebo poškozením dat v důsledku nesprávné obsluhy vaším správcem, napadením serveru nebo nedodržením bezpečnostních standardů obvyklých při provozu hostingu na internetu,
f) porušením práv k duševnímu vlastnictví způsobeným Vámi,
g) na vašem dobrém jménu, reputaci, úsporách, obratu nebo zisku,
h) z jakýchkoli jiných důvodů, ať už Námi zaviněných či nezaviněných.
10.2. Vady Shoptet Pay Služeb jste povinni Nám oznámit ve lhůtě 2 dnů od zahájení jejich poskytování (v případě, že Vám některou funkci zpřístupníme později, tak do 2 dnů od jejího zpřístupnění) prostřednictvím technické podpory, kterou naleznete v sekci „helpdesk“ vašeho E-shopu. Pak stačí vyplnit a odeslat ticket, kde uvedete základní informace. Vzdáváte se práva z vadného plnění ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
10.3. Zavazujete se Nás odškodnit za všechny nároky, škody či jinou újmu a další náklady včetně nákladů na mimosoudní jednání, právní zastoupení, řízení před soudy či správními a jinými orgány, pokuty a sankce, zejména za:
a) sankce uplatněné ze strany orgánů státní správy a stran regulujících nebo provozujících platební metody (např. karetní asociace, společnosti a vydavatelé platebních karet jako jsou VISA nebo MasterCard);
b) platby daně z přidané hodnoty nebo jiné daně nebo poplatku související s prodejem zboží a služeb prostřednictvím Služeb nebo poskytování Shoptet Pay Služeb; a
c) jakékoliv částky (zejména poplatky za Vrácení prostředků nebo Chargeback), které budeme povinni Partnerským poskytovatelům za Vás zaplatit z důvodu nedostatečného zůstatku Vašich prostředků na účtu u příslušného Partnerského poskytovatele nebo u Fino,
které vůči Nám nebo Partnerským poskytovatelům nebo Fino uplatní třetí strana z důvodu porušení ujednání Podmínek, Smlouvy o poskytování Služeb, Podmínek Služeb a dalších vašich dohod s Partnerskými poskytovateli, Pravidel platebních schémat, Regulatorních předpisů nebo jiných aplikovatelných právních předpisů a dohod, ať už z vaší strany nebo ze strany jiné osoby, které jste umožnili přístup k Shoptet Pay Službám nebo Službám. Zavazujete se předcházet tomu, aby byl jakýkoliv z výše uvedených nároků proti Nám nebo Partnerským poskytovatelům uplatněn. Pokud tyto Podmínky stanoví pro případ porušení smluvní povinnosti, že Nám zaplatíte smluvní pokutu, vznik práva na smluvní pokutu nemá vliv na vaši povinnost uhradit Nám škodu přesahující výši sjednané smluvní pokuty. Dále se zavazujete na vlastní náklady vést mimosoudní jednání se třetí stranou a bránit Nás v případných soudních, rozhodčích či jiných řízeních proti výše uvedeným nárokům. Nesmíte souhlasit s žádným vypořádáním výše uvedených nároků, aniž byste si nejdříve obstarali náš písemný́ souhlas.
10.4. Všechny smluvní pokuty uvedené v Podmínkách jsou splatné okamžikem porušení povinnosti, ke které se vztahují, a můžeme je uplatnit za každé jednotlivé porušení povinnosti, ke které se vztahují.
10.5. Pokaždé, když vznikne důvodné podezření, že jste porušili kteroukoliv z vašich povinností uvedených v čl. 6 výše (např. bude existovat důvodné podezření na vyšší šanci Chargebacků) a Nám nebo příslušnému Partnerskému poskytovateli na základě tohoto jednání může vzniknout povinnost k náhradě újmy nebo jiná odpovědnost vůči třetím osobám (zejména vašim zákazníkům), budeme oprávněni výlučně na základě našeho zhodnocení rizik až do úspěšného vyřešení případu:
(a) Vaším jménem u příslušného Partnerského poskytovatele nebo Fino nastavit jinou frekvenci (zpravidla s delší dobou) výplaty Vašich prostředků pocházejících z provedených transakcí z vašeho platebního účtu vedeného u příslušného Partnerského poskytovatele nebo Fino; a/nebo
(b) vaším jménem u příslušného Partnerského poskytovatele nebo Fino zcela pozastavit výplatu Vašich prostředků pocházejících z provedených transakcí z vašeho platebního účtu vedeného u příslušného Partnerského poskytovatele nebo Fino provedených transakcí.

Výše uvedená opatření zrušíme, jakmile Nám buďto jasně doložíte, že Nám ani Partnerským poskytovatelům odpovědnost vůči třetím osobám nevznikne, anebo pokud Nám poskytnete dostatečnou jistotu, která může být využita při uplatnění odpovědnosti Nás nebo Partnerských poskytovatelů vůči třetím osobám. Za takovou jistotu lze považovat zejména, pokud u Nás složíte finanční částku odpovídající hodnoty, nebo pokud budete souhlasit se zablokováním odpovídající části Vašich prostředků pocházejících z provedených transakcí, v obou případech až do doby objasnění případu.
10.6. Veškeré naše pohledávky vyplývající vůči Vám, bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky splatné či nikoliv, a dále bez ohledu na jejich měnu a právní vztah, ze kterého vyplývají, jsme oprávněni kdykoliv započíst vůči jakýmkoliv vašim pohledávkám za Námi nebo Vašim prostředkům. Za tímto účelem Vám může na náš pokyn Partnerský poskytovatel nebo Fino naše pohledávky strhnout z výplaty Vašich prostředků prováděné Partnerským poskytovatelem nebo Fino na váš platební účet a Vám tak bude vyplácena částka odpovídající Vašim prostředkům ponížená o naše pohledávky. S postupem uvedeným v tomto odstavci a s tím, že můžeme dát Partnerskému poskytovateli pokyn ke stržení našich pohledávek z Vašich prostředků, výslovně souhlasíte. Započtení je možné i proti dosud nesplatné pohledávce.
10.7. Pokud nesplníte jakýkoli svůj závazek dle Smlouvy/těchto Podmínek včas a v plné výši, můžeme předat pohledávku/pohledávky třetí straně k jejímu řádnému vymožení v plné výši, včetně všech nároků plynoucí z vymáhání pohledávky či ji postoupit.

11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1. V rámci naší spolupráce dojde ke zpřístupnění nebo zpracování některých osobních údajů. Podmínky pro takovou práci a informace ke zpracování najdete v našem dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“, které jsou umístěné na našich webových stránkách.

12. UKONČENÍ SMLOUVY
12.1. Smlouvu můžeme kromě případů vyplývajících ze zákona nebo uvedených na jiných místech těchto Podmínek nebo ve Smlouvě ukončit též způsoby uvedenými v tomto článku. Ukončení naší Smlouvy automaticky neznamená ukončení Smlouvy o poskytování Služeb.
12.2. Kdokoliv z Nás může Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíc. Vy musíte výpověď písemně odeslat elektronicky e-mailem z adresy, kterou máte v době podání výpovědi uvedenou v sekci administrace svého účtu pod názvem “Účet majitele“ či v části “Fakturační údaje”, a to na naši kontaktní e-mailovou adresu (info@shoptetpay.com) určenou pro tyto účely. Pokud použijete jinou e-mailovou adresu, nebude výpověď platná. My naopak můžeme výpověď zaslat na Vaši e-mailovou uvedenou v sekci administrace svého účtu pod názvem “Účet majitele“ či v části “Fakturační údaje” nebo oznámením v administraci Vašeho E-shopu.“ Výpovědní doba začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.
12.3. My můžeme dále od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností (neuvedeme-li podle čl. 12.4 jinak), pokud:
a) porušíte, případně máme závažné podezření, že porušujete Smlouvu či jakoukoli část Podmínek, Smlouvy o poskytování Služeb, Podmínek Služeb a dalších vašich dohod s Partnerskými poskytovateli, Pravidel platebních schémat, Regulatorních předpisů nebo jiné aplikovatelné právní předpisy a dohody;
b) jelikož Shoptet Pay Služby z velké části závisí na Službách, pokud dojde k ukončení spolupráce mezi Námi a některým významným Partnerským poskytovatelem a z tohoto důvodu například již nadále nebudeme moci zpřístupňovat poskytování některé Služby, nebo pokud nějaký Partnerský poskytovatel přestane poskytovat své Služby nebo ukončí Smlouvu o poskytování Služeb;
c) budete v prodlení s úhradou jakékoliv částky po dobu delší než 14 dní; nebo
d) vstoupíte do likvidace, bude u Vás zavedena nucená správa, probíhat insolvenční řízení nebo bude zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo u Vás bude zahájena exekuce či výkon rozhodnutí.
12.4. V případě odstoupení od Smlouvy z naší strany jsme oprávněni odstoupit podle našeho uvážení buď v celém jejím rozsahu nebo pouze v části týkající se Shoptet Pay Služeb, které nebyly ke dni odstoupení od Smlouvy poskytnuty, či těch Služeb, kterých se důvod týká, a máme právo na náhradu újmy tím vzniklé. Rovněž jsme oprávněni zvolit, zda od Smlouvy odstupujeme s účinky od počátku nebo k jinému okamžiku, který Vám v oznámení o odstoupení sdělíme.
12.5. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na vaši povinnost zaplatit Nám Odměnu (včetně Odměny za Chargeback, Výplatu prostředků či Vrácení platby) a všechny další vyúčtované částky (například sankce třetích stran, které jste povinni zaplatit dle čl. 6.8.). Ukončení Smlouvy dále nemá vliv na trvání ujednání čl. 7. a na vaši povinnost platit smluvní pokuty sjednané v těchto Podmínkách (i když porušení příslušných ujednání Podmínek sankcionovaných smluvními pokutami bude zjištěno až po ukončení Smlouvy). Dále jsme oprávněni v případě ukončení Smlouvy v době, kdy trvá situace popsaná v odst. 10.5 výše, zadržet jako jistotu odpovídající částku, která odpovídá celkové majetkové újmě nebo jiné odpovědnosti, kterou My nebo Partnerští poskytovatelé nebo Fino můžeme mít vůči třetím osobám.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Podmínky jsme se snažili napsat tak, aby je nebylo nutné měnit. Pokud by ale k nutnosti změny došlo, upozorňujeme, že můžeme do těchto Podmínek nebo kterýchkoliv dokumentů, na které odkazují (například Seznam zakázaného zboží a služeb nebo Ceník) sáhnout a změnit je. Zejména můžeme změnit ustanovení o platebních podmínkách, procesu objednávky, onboardingu a dalších právech a povinnostech stran. Dále do budoucna počítáme s tím, že budeme v rámci Shoptet Platformy nahrazovat a/nebo umožňovat využití dalších platebních metod; i v takovém případě můžeme přistoupit k jednostranné změně těchto Podmínek. V každém případě Vám změnu oznámíme na našich webových stránkách a dáme Vám 30 dní na její odmítnutí. Pokud změnu odmítnete ve lhůtě 30 dnů od jejího oznámení, zakládá to výpověď Smlouvy z vaší strany s výpovědní dobou končící uplynutím této lhůty, po tuto dobu zůstanou v platnosti dosavadní Podmínky.
13.2. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě Smlouvy se řídí českým právem. Jakékoliv spory ze Smlouvy nebo s ní související se budeme snažit řešit smírnou cestou. Pokud spor nevyřešíme smírnou cestou do 30 dnů od zahájení jednání, bude takový spor, včetně otázek platnosti, výkladu, vypořádání či ukončení práv vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešen věcně a místně příslušným českým soudem určeným dle našeho sídla v době zahájení soudního sporu.
13.3. Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně online. Proto i pro komunikaci v rámci Smlouvy platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti. Veškerou komunikaci a vzájemné dohody archivujeme v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné žádným třetím stranám. Jazykem komunikace je český jazyk, případně pokud Vás o to požádáme, tak jazyk anglický.
13.4. To, na čem jsme se písemně dohodli v rámci procesu objednávání Shoptet Pay Služeb, nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná jednání mezi Námi vztahující se k Shoptet Pay Službám, a to proto, abychom měli jistotu, co je mezi Námi domluveno.
13.5. Aktuální Podmínky Služeb jsou vždy dostupné na webu příslušného Partnerského poskytovatele a/nebo Fino.
13.6. Ukáže-li se nebo stane-li se kterékoliv ujednání Smlouvy (včetně Podmínek) neplatným nebo neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ani účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy (Podmínek). My a Vy se zavazujeme takové ujednání nahradit ujednáním platným a účinným se stejným obchodním a právním významem, včetně případného uzavření nové smlouvy. Tuto povinnost kterákoliv strana splní do 10 dnů ode dne, kdy k tomu obdrží písemnou výzvu druhé strany.
13.7. Náš právní vztah založený touto Smlouvou a veškeré další naše právní vztahy z něj plynoucí nebo s ním související se řídí právním řádem České republiky. Vylučujeme použití jakýchkoliv obchodních zvyklostí ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které jsme si výslovně dohodli v Podmínkách. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
13.8. Nejste oprávněni převádět svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Stejně tak vůči Nám nesmíte započítávat žádné pohledávky, pokud s tím nebudeme souhlasit. Zavazujeme se, že takový souhlas bezdůvodně neodepřeme. My jsme oprávněni postoupit všechna práva a závazky bez vašeho předchozího souhlasu v případě, že jste v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle vyplývající ze Smlouvy.
13.9. Za případ vyšší moci považujeme veškeré nepředvídatelné okolnosti, které nemůžeme přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelné pohromy, výpadky elektrické energie nebo internetové sítě, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), války, epidemie (včetně epidemie covid-19), kybernetické útoky (například DDoS), zásahy třetích stran a opatření příslušných orgánů, které jsme nemohli rozumně předvídat nebo jim nemohli bez dodatečných nákladů zabránit. V případě zásahu vyšší moci, který Nám/Vám brání plnit závazky podle Smlouvy, tuto skutečnost postihnutá strana oznámí druhé straně bez zbytečného odkladu s uvedením doby, během které nemůže plnit své povinnosti. Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to porušení Smlouvy. Událostmi vyšší moci nejsou dotčeny platební závazky stran.
13.10. My jsme oprávněni umístit obchodní firmu, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné vaše obchodní označení na své webové stránky do sekce referencí a užívat je jako referenci ve svých nabídkách.
13.11. Podmínky jsou účinné ode dne 12.09.2022.

Jak začít

Platební bránu a další služby najdete už teď ve svém shoptetu.
Za 24 hodin můžete přijímat platby.

Shoptet Pay je dostupné jen pro shopteťáky. Ještě nemáte e-shop na Shoptetu?

1. Přihlaste se
do svého e-shopu

Vyberte si službu, kterou od Shoptet Pay využijete. Klidně rovnou všechny!

2. Aktivujte si Shoptet Pay

Vyplňte jednoduchý formulář. Nezabere ani minutu vašeho času.

3. Vydělávejte víc

Už zítra (možná ještě dnes) budete mít všechny platby pod palcem.